Hotărârea nr. 111/2001

HOTARAREA NR. 111 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
01h111

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 111

privind ĂŽnsuÂşirea - neĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001

Analizând referatele nr. 63924/15.06.2001 ºi nr.64664/20.06.2001 ale Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizele Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 ºi 123 alin.2 precum ºi ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexele nr. I ºi nr. I bis care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Nu se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã conform anexei II, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 Âşi 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 Âşi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1. 8496/ 2000

Motronea Maria

 

Statul Român

1/1 corp 1

1/1 corp 2

str. LuceafĂŁrului, nr. 47 6 2.4467, 850 850 - Se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ ĂŽn varianta a doua prezentatĂŁ de expert ca urmare a folosinĂžei spaĂžiului de cĂŁtre chiriaÂşul care locuieÂşte ĂŽn apartamentele proprietate de stat.
      2. 7293/ 2000 Statul Român Iordache Ana HĂŁrĂŁmbaÂş Daniel FiĂži Eva Solomon LucreĂžia Avram Vasile MĂŁcicĂŁÂşan LucreĂžia apart.I corp func. I ap.III ap.IV ap.II str. BĂŁii, nr. 1 2 - - - Se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ ĂŽn varianta prezentatĂŁ de expert ĂŽntrucât apartamentul I care rĂŁmâne ĂŽn totalitate ĂŽn proprietatea Statului Român Âşi ca urmare a lucrĂŁrii, i se atribuie nr. topografic distinct, poate fi cumpĂŁrat ulterior de chiriaÂş.

      3

2067/ 2000 Ureche M. Fassinder Terezia Roman Liviu Simon ªtefania Somandra D. Statul Român ap.I-IV B-dul Victoriei, nr. 53 - - - - Se Însuºeºte raportul de expertizã În varianta prezentatã de expert ce corespunde cu folosinÞa fapticã a imobilului.

    4

4705/ 2000 Olaru Vasile Statul Român Teodorescu Maria - str. C. Noica, nr. 22 - - - 1127 Se Însuºeºte suplimentul la raportul de expertizã În varianta IV prezentatã de expert.

Anexa nr.1 bis

S I T U A Þ I A
expertizei ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 Âşi 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 Âşi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsuÂşitĂŁ de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1. 1240/ 2000

Michaiu Marita Bremer Katarina

Statul Român

1 / 4

 

3 / 4

str. Trifoiului, nr. 25 2 310.000 - 599 Se Însuºeºte raportul de expertizã prin vânzarea imobilului la preÞul de piaÞã conform punctului 3, suma totalã ce revine Statului Român este de 232.500.000 lei care corespunde cotei de 3 / 4 din imobil ce se aflã În prezent În proprietatea Statului Român.

Anexa 2

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 Âşi 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 Âşi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1. 2831/ 2001 Statul Român 1/1 str. Turnului, nr. 32 5 320.000 - 134 Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ ĂŽntrucât preĂžul de circulaĂžie a fost subapreciat de cĂŁtre expert raportat la locul unde este situat Âşi anume zona PiaĂža Cibin.
2. 3983/ 1998 Statul Român 1/1 str. PiaÞa Mare, nr 9 3 567.000 - 163 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume zona PiaÞa Mare.
3. 4691/ 1998 Statul Român 1/1 str. N. Bãlcescu, nr. 49 1 155.324 - 41,84 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume str. N. Bãlcescu.
4. 1353/ 2001 Statul Român 1/1 str. 9 Mai, nr. 7 2 298.980 - 270 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume str. 9 Mai.
5. 6361/ 2000 Statul Român 1/1 str. Tg. Fânului, nr. 4 2 70.000 - 47,33 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume str. Tg. Fânului.
6. 5385/ 2000 Statul Român 1/1 str. Ocnei, nr. 25 2 455.000 - 42 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume str. Ocnei.
7. 825/ 2001 Statul Român 1/1 str. N. Bãlcescu, nr. 31 1 24.000 - 15,20 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât preÞul de circulaÞie a fost subapreciat de cãtre expert raportat la locul unde este situat ºi anume str. N. Bãlcescu.
8. 1878/ 2000

Statul Român teren

S.C. TURSIB S.A. construcĂžii

1/1

 

1/1

Calea Dumbrãvii nr. 133 -135 - 140.000 - 75 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât terenul proprietate de stat a fost subevaluat raportat la preÞurile minime de adjudecare În urma concesiunilor iniÞiate de cãtre municipiul Sibiu al cãror preÞ minim În medie a fost de 70 DM/mp.