Hotărârea nr. 110/2001

HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea documentației PUD - Sediu perfecționare pentru educarea copiilor - Calea Turnișorului nr. 90 și concesionarea fără licitație publică a terenului situat în Sibiu, Calea Turnișorului nr. 90
01h110

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 110

privind aprobarea documentaĂžiei "PUD - Sediu perfecĂžionare pentru educarea copiilor - Calea TurniÂşorului nr. 90" Âşi concesionarea fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ a terenului situat ĂŽn Sibiu, Calea TurniÂşorului nr. 90

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând referatul nr. 50919/10.05.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu- urbanism propune aprobarea documentaÞiei " PUD- Sediu perfecÞionare pentru educarea copiilor - Calea Turniºorului nr. 90", conform proiect nr. 20/2000 elaborat de SC AN PROIECT SRL, precum ºi concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenului situat În Sibiu, Calea Turniºorului, nr. 90,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998, ale art. 12 lit. "a" din Legea nr. 50/1991, republicatã, ale art.2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996 ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul art. 38 alin. (2 ) lit. " k ", "f "ºi " h " ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia de urbanism "PUD - Sediu perfecĂžionare pentru educarea copiilor - Calea TurniÂşorului nr. 90 ", conform proiect nr. 20/2000 elaborat de S.C. AN PROIECT S.R.L., cu respectarea condiĂžiilor impuse ĂŽn avize ( inclusiv deviere linie electricĂŁ ).

Art.2. Se aprobã concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenului situat În Sibiu, str. Calea Turniºorului nr. 90, În suprafaÞã de 520 mp., identificat prin CF Turniºor nr. 120 ºi nr. top 1271/a/2, 723/1/2, pentru realizarea obiectivului menÞionat la art. 1.

Art.3. Se aprobã Caietul de sarcini cuprins În anexa 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. PreÞul de concesionare este de 676.992 lei/mp valabil la data de 31.03.2001, care se va indexa cu indicele de inflaÞie prevãzut În Buletinul statistic de preÞuri, pânã În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art.5. Durata concesiunii este de 49 de ani.

Art.6. Concesionarul are obligaĂžia sĂŁ ĂŽntocmeascĂŁ documentaĂžia privind reglementarea situaĂžiei juridice a terenului concesionat, ĂŽnaintea ĂŽncheierii contractului de concesiune.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola