Hotărârea nr. 11/2001

Hotararea nr. 11 privind revocarea Deciziilor nr.197/1984 și nr.198/1984, ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu
01h11
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.11
privind revocarea Deciziilor nr.197/1984 şi nr.198/1984, ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.752/2001 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune revocarea Deciziilor nr.197/1984 şi nr.198/1984 ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2), lit.”g” din Legea nr. 69/1991, În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se revocă Decizia nr.197/1984 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu, referitoare la atribuirea suprafeţei de 100 mp. de teren, situat administrativ în Calea Dumbrăvii, nr.94 şi identificată în CF Sibiu 6334 cu nr.top.4015/8/1, către numita Boroghină Anicuţa, în scopul executării unei construcţii în regie proprie.

Art.2. Se revocă Decizia nr.198/1984 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu, referitoare la atribuirea suprafeţei de 100 mp. de teren, situat administrativ în Calea Dumbrăvii, nr.94 şi identificată în CF Sibiu 6334 cu nr.top.4015/8/1, către numiţii Tabacu Ioan şi Tabacu Argentina Pelaghia, în scopul executării unei construcţii în regie proprie.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu