Hotărârea nr. 109/2001

HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea documentației PUD - Clădire și platformă pentru activitatea RUTI str. ÂŞtefan cel Mare
01h109

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 109

privind aprobarea documentaĂžiei "PUD - ClĂŁdire Âşi platformĂŁ pentru activitatea RUTI str. ÂŞtefan cel Mare"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând raportul nr. 62596/14.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentaÞiei "PUD - Clãdire ºi platformã pentru activitatea RUTI str. ªtefan cel Mare", conform proiect nr. SER/01 -551 Întocmit de S.C. SERACOM ENGINEERING S.R.L. ,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, art.2 alin.1 din H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr. 91/1991 al M.L.P.T.L.

În temeiul dispoziþiilor art. 38 alin.2 lit. k ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobĂŁ documentaĂžia "PUD - ClĂŁdire Âşi platformĂŁ pentru activitatea RUTI str. ÂŞtefan cel Mare", conform proiect nr. SER/01 -551 ĂŽntocmit de S.C. SERACOM ENGINEERING S.R.L. , cu respectarea condiĂžiilor impuse ĂŽn avize.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola