Hotărârea nr. 108/2001

HOTARAREA NR.108 privind aprobarea documentației PUD - Centru Comercial GFS MALL Sibiu.
01h108

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 108

privind aprobarea documentaĂžiei " PUD - Centru Comercial GFS MALL Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001,

Analizând raportul nr. 62599/14.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentaÞiei " PUD - Centru Comercial GFS MALL Sibiu ", conform proiect nr. 10/2001 Întocmit de arh. Ene Ioan ,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, art.2 alin.1 din H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr. 91/1991 al M.L.P.T.L.

În temeiul dispoziþiilor art. 38 alin.2 lit. k ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobĂŁ documentaĂžia "" PUD - Centru Comercial GFS MALL Sibiu ", conform proiect nr. 10/2001 ĂŽntocmit de arh. Ene Ioan, cu respectarea condiĂžiilor din avize.

Art.2 Beneficiarul va realiza, pe cheltuiala proprie, cĂŁile de acces ĂŽn vederea realizĂŁrii fluxului de circulaĂžie corespunzĂŁtor pentru clienĂži.

Art.3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola