Hotărârea nr. 107/2001

HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea caietelor de sarcini cuprinzândlucrările de deratizare și dezinsecție a domeniului public în municipiul Sibiu
01h107

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 107

privind aprobarea caietelor de sarcini cuprinzând lucrãrile de deratizare ºi dezinsecÞie a domeniului public În municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ la data de 28.06.2001,

Analizând raportul nr.47891/2001 al DirecÞiei Tehnice privind aprobarea caietelor de sarcini cuprinzând lucrãrile de deratizare ºi dezinsecÞie a domeniului public În municipiul Sibiu ,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achiziþia publicã ºi normele de aplicare aprobate prin HG nr.461/2001,

În temeiul art.38, alin.(2), lit."r" precum ºi al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobã Caietul de sarcini privind activitatea de dezinsecÞie a domeniului public În municipiul Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Se aprobã Caietul de sarcini privind activitatea de deratizare a domeniului public În municipiul Sibiu conform anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3 LicitaÞiile În vederea adjudecãrii prestãrii de servicii se va realiza În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotãrâri.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola