Hotărârea nr. 106/2001

HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 69/2002)
01h106

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 106

privind aprobarea Regulamentului de organizare Âşi funcĂžionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ la data de 28.06.2001,

Analizând raportul nr 62885/14.06.2001 al DirecÞiei AdministraÞie Localã privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcÞionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ºi având În vedere faptul cã Legea nr. 69/1991 privind administraÞia publicã localã, republicatã, a fost abrogatã prin adoptarea Legii nr. 215/2001 privind administraÞia publicã localã ºi În scopul respectãrii legalitãÞii ºi asigurãrii condiÞiilor optime pentru desfãºurarea activitãÞii membrilor consiliului local,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul art.38, alin.(2), lit."b" precum ºi al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Articol unic Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcÞionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu conform anexei nr. I care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa 1

REGULAMENT
de organizare Âşi funcĂžionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

În conformitate cu prevederile Constituþiei României ºi ale Legii nr. 215/2001 administraþia publicã în unitãþile administrativ - teritoriale se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice , eligibilitãþii autoritãþilor administraþiei publice locale, legalitãþii ºi consultãrii cetãþenilor în soluþionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia localĂŁ este numai administrativĂŁ Âşi financiarĂŁ Âşi reprezintĂŁ dreptul Âşi capacitatea efectivĂŁ a autoritĂŁĂžilor publice locale de a soluĂžiona Âşi gestiona ĂŽn numele Âşi ĂŽn interesul colectivitĂŁĂžilor locale pe care le reprezintĂŁ, treburile publice, pe baza Âşi ĂŽn limitele prevĂŁzute de lege.

Municipiul Sibiu, ca unitate administrativ - teritorialã este persoanã juridicã de drept public, cu capacitate juridicã deplinã, care posedã un patrimoniu ºi are iniþiativã în tot ceea ce priveºte administrarea intereselor publice locale, exercitându-ºi, în condiþiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege . Consiliul Local al Municipiului Sibiu este autoritatea deliberativã a administraþiei publice, care funcþioneazã autonom, asigurã realizarea autonomiei locale ºi rezolvarea treburilor publice din municipiu, în condiþiile prevãzute de lege. În scopul respectãrii legalitãþii ºi asigurãrii condiþiilor optime pentru desfãºurarea activitãþii, se adoptã urmãtoarele norme, care constituie regulamentul de funcþionare ºi organizare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

CAPITOLUL I CONSTITUIREA, COMPONENÞA ªI FUNCÞIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SECÞIUNEA I Constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu este ales prin vot universal egal, direct, secret Âşi liber exprimat ĂŽn condiĂžiile stabilite de Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale ( republicatĂŁ), cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

Art.2. NumĂŁrul membrilor Consiliului Local se stabileÂşte prin Ordin al Prefectului, emis ĂŽn baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ.

Art.3. Constituirea Consiliului Local se face ĂŽn termen de 20 de zile de la data desfĂŁÂşurĂŁrii alegerilor. Convocarea consilierilor declaraĂži aleÂşi, pentru ÂşedinĂža de constituire , se face de cĂŁtre prefect. La ÂşedinĂža de constituire poate participa prefectul sau reprezentantul sĂŁu, precum Âşi primarul, chiar dacĂŁ procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatĂŁ.

Art.4. (1) Cu cel puÞin 3 zile Înainte de desfãºurarea ºedinÞei de constituire , secretarul municipiului va prezenta celui mai În vârstã consilier procesul - verbal al biroului electoral de circumscripÞie ºi dosarele cuprinzând procesele - verbale, contestaÞiile ºi Întâmpinãrile Întocmite de birourile electorale ale secÞiilor de votare În vederea validãrii alegerilor.

Art.5. (1) ªedinþa este legal constituitã dacã participã cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor aleºi. În cazul în care nu se poate asigura aceastã majoritate ºedinþa se va organiza, în aceleaºi condiþii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitã, se va proceda la o nouã convocare, de cãtre prefect, peste alte 3 zile, în aceleaºi condiþii.
(2) În situaþia în care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocare datoritã absenþei, fãrã motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleºi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocãri anterioare, dacã aceºtia nu pot fi înlocuiþide supleanþii înscriºi pe listele de candidaþi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 zile, în condiþiile Legii privind alegerile locale. (3) Ordinul prefectului prin care se declarã vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauzã la instanþa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.
(4) AbsenÞa consilierilor de la ºedinÞa de constituire este consideratã motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a fãcut imposibilã prezenÞa acestora , a unei deplasãri În strãinãtate În interes de serviciu sau a unor evenimente de forÞã majorã.
(5) Lucrãrile ºedinÞei de constituire sunt conduse de cel mai În vârstã consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Art.6. (1) Pentru validarea mandatelor de consilieri, se alege dintre consilieri o comisie de validare compusĂŁ din 5 membri, care ĂŽÂşi alege un preÂşedinte Âşi un secretar.
(2) ComponenÞa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraÞia politicã a consiliului. (3) Comisia de validare va funcÞiona pe Întreaga duratã a mandatului consiliului.

Art.7. (1) În timpul aceleiaºi ºedinþe a consiliului, comisia de validare examineazã legalitatea alegerii fiecãrui consilier ºi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
(2) Propunerea de invalidare poate fi fĂŁcutĂŁ numai ĂŽn cazul ĂŽn care :
a) se constatĂŁ ĂŽncĂŁlcarea condiĂžiilor de eligibilitate;
b) alegerea consilierului s-a fĂŁcut prin fraudĂŁ electoralĂŁ, constatatĂŁ ĂŽn condiĂžiile legii privind alegerile locale
(3) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, În ordine alfabeticã, cu votul deschis al majoritãÞii consilierilor prezenÞi la ºedinÞã. Persoana al cãrei mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu participã la vot.

Art.8. (1) Consilierii ale cãror mandate au fost validate depun În faÞa consiliului local urmãtorul jurãmânt În limba românã : " Jur sã respect ConstituÞia ºi legile Þãrii ºi sã fac, cu bunã credinÞã , tot ceea ce stã În puterile ºi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aºa sã-mi ajute Dumnezeu !"
(2) Consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt consideraÞi demisionaÞi de drept.
(3) Jurãmântul poate fi depus ºi fãrã formulã religioasã.

Art.9. În cazul în care consilierul declarat ales renunþã la mandat înainte de validare sau refuzã sã depunã jurãmântul, se supune validãrii mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale respective, dacã pânã la validarea mandatului partidele ºi alianþele politice confirmã în scris apartenenþa la partid. În cazul în care locurile rãmase vacante nu pot fi completate cu supleanþi, iar numãrul de consilieri se reduce sub douã treimi, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiþiile Legii privind alegerile locale. A

rt. 10. Dupã validarea mandatelor ºi depunerea jurãmântului de cãtre cel puÞin douã treimi din numãrul membrilor consiliului, consilierul care a condus ºedinÞa declarã legal constituit Consiliul local al municipiului Sibiu.

Art.11. Dupã declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sãi, prin votul deschis al majoritãÞii consilierilor În funcÞie, un preºedinte de ºedinÞã, care va conduce În continuare ºedinÞa consiliului ºi va semna hotãrârile adoptate de acesta.

Art.12. (1) Calitatea de consilier este incompatibilĂŁ cu :
a) funcĂžia de prefect Âşi de subprefect ;
b) calitatea de funcĂžionar public ĂŽn aparatul propriu de specialitate al autoritĂŁĂžilor administraĂžie publice centrale Âşi locale ; calitatea de funcĂžionar public ĂŽn aparatul propriu de specialitate al consiliului judeĂžean, al prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judeĂžean, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor Âşi ale celorlalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale ; calitatea de angajat ĂŽn cadrul autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale respective sau ĂŽn cadrul aparatului propriu al prefectului din judeĂžul respectiv;
c) funcĂžia de manager sau membru ĂŽn consiliul de administraĂžie al regiilor autonome ori de conducĂŁtor al societĂŁĂžilor comerciale ĂŽnfiinĂžate de consiliile locale sau de consiliile judeĂžene ;
d) calitatea de primar ;
e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat Âşi cele asimilate acestora.
(2) Incompatibilitatea intervine numai dupã validarea mandatului, cel În cauzã trebuind sã opteze În termen de 10 zile, dupã care, dacã acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, În ºedinÞa de consiliu urmãtoare preºedintele de ºedinÞã va supune validãrii mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, alianÞei politice sau a alianÞei electorale respective.
(3) Alte incompatibilitĂŁĂži se pot stabili numai prin lege.

Art.13. (1) Mandatul de consilier ĂŽnceteazĂŁ de drept ĂŽn urmĂŁtoarele cazuri :
a) demisie ;
b) incompatibilitate
c) schimbarea domiciliului ĂŽntr-o altĂŁ unitate administrativ - teritorialĂŁ ;
d) imposibilitatea exercitĂŁrii mandatului pe o perioadĂŁ mai mare de 6 luni consecutive, cu excepĂžia cazurilor ĂŽn care mandatul este suspendat ĂŽn condiĂžiile legii ;
e) constatarea, dupĂŁ validarea mandatului, cĂŁ alegerea s-a fĂŁcut prin fraudĂŁ electoralĂŁ sau prin orice altĂŁ ĂŽncĂŁlcare a Legii privind alegerile locale ;
f) condamnarea, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate ;
g) punerea sub interdicĂžie judecĂŁtoreascĂŁ ;
h) pierderea drepturilor electorale ;
i) lipsa nemotivatĂŁ de la 3 ÂşedinĂže ordinare consecutive ale consiliului local ;
j) deces ;
(2) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constatã de consiliul local, prin hotãrâre, la iniþiativa primarului sau a oricãrui consilier.

SECÞIUNEA a II - a VICEPRIMARII

Art.14. Municipiul Sibiu are doi viceprimari aleÂşi ĂŽn condiĂžiile legii. Viceprimarii nu pot fi ĂŽn acelaÂşi timp Âşi consilieri.

Art.15. (1) Alegerea viceprimarilor municipiului Sibiu se face de cãtre consiliul local din rândul membrilor sãi, cu votul secret al majoritãÞii consilierilor În funcÞie.
(2) În situaþia în care nu s-a întrunit aceastã majoritate din primul tur se organizeazã un al doilea tur de scrutin, în aceeiaºi ºedinþã, la care vor participa candidaþii situaþi pe primele douã locuri.
(3) Durata mandatului viceprimarilor este egalĂŁ cu cea a mandatului consiliului local.

Art.16. Calitatea de viceprimar este incompatibilĂŁ cu :
a) funcĂžia de prefect Âşi de subprefect ;
b) calitatea de funcĂžionar public ĂŽn aparatul propriu de specialitate al autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice centrale Âşi locale ; calitatea de funcĂžionar public ĂŽn aparatul propriu de specialitate al consiliului judeĂžean, al prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judeĂžean , al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor Âşi ale celorlalte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale ; calitatea de angajat ĂŽn cadrul autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale sau ĂŽn cadrul aparatului propriu al prefectului;
c) funcĂžia de manager sau membru ĂŽn consiliul de administraĂžie al regiilor autonome ori de conducĂŁtor al societĂŁĂžilor comerciale ĂŽnfiinĂžate de consiliile locale sau de consiliile judeĂžene;
d) calitatea de primar;
e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat Âşi cele asimilate acestora;
f) orice funcĂžie de conducere din cadrul societĂŁĂžilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ - teritorialĂŁ este acĂžionar majoritar ori din cadrul societĂŁĂžilor naĂžionale, companiilor naĂžionale sau regiilor autonome ;
g) orice alte activitĂŁĂži sau funcĂžii publice, cu excepĂžia funcĂžiilor didactice Âşi a funcĂžiilor din cadrul unor fundaĂžii ori organizaĂžii neguvernamentale ;

Art.17. (1) Mandatul viceprimarului ĂŽnceteazĂŁ de drept ĂŽn unul din urmĂŁtoarele cazuri :
a) demisie ;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului ĂŽntr-o altĂŁ unitate administrativ - teritorialĂŁ;
d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadĂŁ mai mare de 6 luni consecutiv, cu excepĂžia cazurilor ĂŽn care mandatul este suspendat ĂŽn condiĂžiile legii ;
e) când se constatã , dupã validarea mandatului, cã alegerea s-a fãcut prin fraudã electoralã sau prin orice Încãlcare a Legii privind alegerile locale ;
f) a fost condamnat , prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate ; g) punerea sub interdicÞie judecãtoreascã ;
h) pierderea drepturilor electorale ;
i) deces ;
(2) În aceste situaþii, consiliul local adoptã o hotãrâre prin care ia act de încetarea mandatului viceprimarului în cauzã, declarã vacantã funcþia acestuia ºi procedeazã la alegerea altui viceprimar, conform procedurii prevãzute în art. 15 al prezentului Regulament.

Art.18. Schimbarea din funcþie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivatã a unei treimi din numãrul consilierilor sau a primarului, prin hotãrâre adoptatã cu votul secret a douã treimi din numãrul consilierilor în funcþie. Art.19. (1) În exercitarea funcþiei, viceprimarii sunt ocrotiþi de lege.
(2) Mandatul viceprimarului se suspendĂŁ de drept numai ĂŽn cazul ĂŽn care acesta a fost arestat preventiv. MĂŁsura arestĂŁrii preventive se comunicĂŁ de ĂŽndatĂŁ de cĂŁtre parchet sau de instanĂža de judecatĂŁ, dupĂŁ caz, prefectului, care, prin ordin, constatĂŁ suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunicĂŁ de ĂŽndatĂŁ viceprimarului.
(4) Suspendarea dureazã pânã la Încetarea situaÞiei prevãzute la alin.(2).
(5) DacĂŁ viceprimarul suspendat din funcĂžie a fost gĂŁsit nevinovat, acesta are dreptul la despĂŁgubiri, ĂŽn condiĂžiile legii.

Art.20. (1) În caz de vacanþã a funcþiei de primar, precum ºi în caz de suspendare din funcþie a acestuia, atribuþiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritãþii consilierilor în funcþie.
(2) În situaþia prevãzutã la alin (1) consiliul local poate delega prin hotãrâre, din rândul membrilor sãi, un consilier care va îndeplini temporar atribuþiile viceprimarului, care exercitã atribuþiile primarului.

(3) În situaþia în care sunt suspendaþi din funcþie, în acelaºi timp, atât primarul cât ºi unul din viceprimari, atribuþiile acestora vor fi exercitate de celãlalt viceprimar, pânã la încetarea suspendãrii. (4) Dacã devine vacantã funcþia de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar.

CAPITOLUL II FUNCÞIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SECÞIUNEA I Organizarea ºi desfãºurarea ºedinþelor Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.21. (1) Consiliul local se ĂŽntruneÂşte ĂŽn ÂşedinĂže ordinare, lunar , la convocarea primarului, de regulĂŁ, ĂŽn ultima zi de joi a fiecĂŁrei luni, la ora 14,00
(2) Consiliul local se poate ĂŽntruni Âşi ĂŽn ÂşedinĂže extraordinare, la cererea primarului sau a cel puĂžin o treime din numĂŁrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea coniliului local se face ĂŽn scris, prin intermediul secretarului municipiului Sibiu, cu cel puĂžin 5 zile ĂŽnaintea ÂşedinĂželor ordinare sau cel puĂžin 3 zile ĂŽnainte de ÂşedinĂžele extraordinare.
(4) În caz de forþã majorã ºi de maximã urgenþã pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea consiliului local se poate face de îndatã.
(5) În invitaþia la ºedinþã se vor preciza data, ora, locul desfãºurãrii ºi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a ºedinÞei consiliului local se aduce la cunoºtinÞã locuitorilor municipiului prin presa localã, radio sau afiºaj la Primãrie
(7) În toate cazurile, convocarea se consemneazã în procesul - verbal al ºedinþei.

Art. 22. La lucrãrile consiliului local pot fi invitaÞi prefectul, preºedintele consiliului judeÞean, reprezentanÞii acestora, parlamentarii, precum ºi alte persoane a cãror prezenÞã este consideratã utilã.

Art.23. (1) Proiectul ordinei de zi cuprinde proiectele de hotãrâri, rapoarte ale comisiilor ºi ale compartimentelor de specialitate, Întrebãri - interpelãri sau alte probleme propuse de primar sau de consilieri.
(2) Problemele Înscrise pe ordinea de zi a ºedinÞei consiliului local nu pot fi dezbãtute dacã nu sunt ÎnsoÞite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritãÞii administraÞiei publice locale, care va fi elaborat În termen de 30 de zile de la solicitarea iniÞiatorului, precum ºi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepÞia cazurilor În care consiliul local se Întruneºte În ºedinÞe extraordinare sau În caz de forÞã majorã ºi de maximã urgenÞã.

Art.24. (1) Ordinea de zi a ÂşedinĂželor se aprobĂŁ de consiliul local, la propunerea primarului sau a cel puĂžin o treime din numĂŁrul consilierilor. Modificarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente Âşi numai cu votul majoritĂŁĂžii consilierilor prezenĂži.
(2) La ĂŽnceputul fiecĂŁrei ÂşedinĂže a consiliului local se va intona Imnul de Stat.
(3) Ordinea de zi a ºedinþelor va cuprinde , în mod obligatoriu, un punct " Întrebãri, interpelãri ".

Art. 25. (1) ÂŞedinĂžele consiliului local sunt legal constituite dacĂŁ este prezentĂŁ majoritatea consilierilor ĂŽn funcĂžie . Ele sunt publice, cu excepĂžia cazurilor ĂŽn care consilierii hotĂŁrĂŁsc, cu majoritate de voturi, ca acestea sĂŁ se desfĂŁÂşoare cu uÂşile ĂŽnchise.
(2) Lucrãrile ºedinÞei se desfãºoarã În limba românã.
(3) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public ºi privat al comunei sau oraºului, participarea la programe de dezvoltare judeþeanã, regionalã, zonalã sau de cooperarea transfrontalierã, organizarea ºi dezvoltarea urbanisticã a localitãþilor ºi amenajarea teritoriului, precum ºi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritãþi publice, organizaþii neguvernamentale, persoane juridice române sau strãine, se vor discuta întotodeauna în ºedinþã publicã. În legãturã cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetãþenilor prin referendum , în condiþiile legii.

Art. 26. (1) Consilierii sunt obligaþi sã fie prezenþi la lucrãrile consiliului ºi sã se înscrie în registrul de prezenþã, condus prin grija secretarului municipiului. În cazul în care un consilier absenteazã de douã ori consecutiv, fãrã motive temeinice, el poate fi sancþionat cu avertisment.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la ºedinÞã, din motive independente de voinÞa sa, va tebui sã comunice aceasta secretarului municipiului.

Art.27. (1) Consiliul legal constituit alege , cu majoritate simplĂŁ, pe durata unei ÂşedinĂže, un preÂşedinte.
(2) Preºedintele de ºedinÞã va fi ales la finele fiecãrei ºedinÞe pentru ºedinÞa urmãtoare urmând ca acesta sã exercite atribuÞiile prevãzute de lege ºi de prezentul regulament.

Art. 28. (1) Dezbaterile din ÂşedinĂžele consiliului local, precum Âşi rezultatul votului se consemneazĂŁ ĂŽntr-un proces - verbal, semnat de consilierul care conduce ÂşedinĂža de consiliu Âşi de secretarul municipiului.
(2) Înaintea fiecãrei ºedinþe, secretarul pune la dispoziþie consilierilor, în timp util, procesul - verbal al ºedinþei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul ºedinþei sã conteste conþinutul procesului - verbal ºi sã cearã menþionarea exactã a opiniilor exprimate în ºedinþa anterioarã.
(3) Procesul - verbal ºi documentele care au fost dezbãtute În ºedinÞã, se depun Într-un dosar special al ºedinÞei respective, care va fi numerotat, semnat ºi sigilat de consilierul care conduce ºedinÞele de consiliu ºi de secretar, dupã aprobarea procesului - verbal.

Art. 29. (1) La dezbateri nimeni nu poate lua cuvântul decât dacã Îi este dat de preºedintele de ºedinÞã.
(2) Preºedintele de ºedinÞã are dreptul sã limiteze durata luãrilor de cuvânt, În funcÞie de obiectul dezbaterilor.
(3) Consilierul este obligat ca În cuvântul lui sã se refere exclusiv la problema pentru care s-a Înscris la cuvânt.

Art. 30. (1) Preºedintele de ºedinÞã va da cuvântul oricând unui consilier pentru a rãspunde Într-o problemã de ordin personal.
(2) La lucrãrile consiliului local pot asista ºi lua cuvântul, fãrã drept de vot, prefectul, preºedintele consiliului judeÞean sau reprezentanÞii acestora, deputaÞii ºi senatorii, miniºtrii ºi ceilalÞi membri ai Guvernului, secretarii ºi subsecretarii de stat, ºefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale din unitãÞile administrativ - teritoriale, În problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum ºi persoanele interesate invitate de primar.
(3) Prevederile alin.1 se aplicã ºi În cazul În care se cere cuvântul În probleme privitoare a respectarea regulamentului.

Art. 31. (1) Preºedintele de ºedinÞã poate cere Încheierea dezbaterii unei probleme puse În discuÞia consiliului.
(2) Cererea de ĂŽncheiere a dezbaterii se aprobĂŁ cu votul majoritĂŁĂžii consilierilor prezenĂži.

Art. 32. (1) Este interzisã proferarea de insulte sau calomnii atât de cãtre cel care are cuvântul, cât ºi de cãtre cei din sala de ºedinÞã.
(2) Se interzice dialogul ĂŽntre vorbitori Âşi persoanele aflate ĂŽn salĂŁ.

Art. 33. (1) În cazul în care desfãºurarea ºedinþei este perturbatã, preºedintele poate suspenda ºedinþa ºi dispune evacuarea din salã a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedicã în orice mod desfãºurarea normalã a ºedinþei consiliului.

SECÞIUNEA a II - a Atribuþiile Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art. 34. (1) Consiliul Local al Municipiului Sibiu are iniĂžiativĂŁ Âşi hotĂŁrĂŁÂşte, ĂŽn condiĂžiile legii, ĂŽn toate problemele de interes local, cu excepĂžia celor care sunt date prin lege ĂŽn competenĂža altor autoritĂŁĂži publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local are urmĂŁtoarele atribuĂžii principale :
a) alege in rândul consilierilor viceprimarii ; stabileºte, În limitele normelor legale, numãrul de personal din aparatul propriu
; b) aprobĂŁ statutul municipiului, precum Âşi regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a consiliului ;
c) vizeazĂŁ sau aprobĂŁ, dupĂŁ caz, studii, prognoze Âşi programe de dezvoltare economico - socialĂŁ, de organizare Âşi amenajare a teritoriului, documentaĂžii de amenajare a teritoriului Âşi urbanism , inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeĂžeanĂŁ, regionalĂŁ, zonalĂŁ Âşi de cooperare transfrontalierĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii ;
d) aprobĂŁ bugetul local, ĂŽmprumuturile, virĂŁrile de credite Âşi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobĂŁ contul de ĂŽncheiere a exerciĂžiului bugetar ; stabileÂşte impozite Âşi taxe locale, precum Âşi taxe speciale, ĂŽn condiĂžiile legii ;
e) aprobĂŁ, la propunerea primarului, ĂŽn condiĂžile legii, organigrama, statul de funcĂžii, numĂŁrul de personal, Âşi regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituĂžiilor Âşi serviciilor publice , precum Âşi ale regiilor autonome de interes local ;
f) administreazĂŁ domeniul public Âşi domeniul privat al municipiului ;
g) hotĂŁrĂŁÂşte darea ĂŽn administrare, concesionarea sau ĂŽnchirierea bunurilor proprietate publicĂŁ a municipiului , precum Âşi a serviciilor publice de interes local, ĂŽn condiĂžiile legii ;
h) hotãrãºte vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate privatã a municipiului , În condiÞiile legii ;
i) ĂŽnfiinĂžeazĂŁ instituĂžii publice.societĂŁĂži comerciale Âşi servicii publice de interes local; urmĂŁreÂşte, controleazĂŁ Âşi analizeazĂŁ activitatea acestora ; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare Âşi funcĂžionare pentru instituĂžiile Âşi serviciile publice de interes local ; numeÂşte Âşi elibereazĂŁ din funcĂžie, ĂŽn condiĂžiile legii, conducĂŁtorii serviciilor publice de interes local, precum Âşi pe cei ai instituĂžiilor publice din subordinea sa ; aplicĂŁ sancĂžiuni disciplinare , ĂŽn condiĂžiile legii, persoanelor pe care le-a numit ;
j) hotãrãºte asupra ÎnfiinÞãrii ºi reorganizãrii regiilor autonome de interes local ; exercitã, În numele unitãÞii administrativ - teritoriale toate drepturile acÞionarului la societãÞile comerciale pe care le-a ÎnfiinÞat ; hotãrãºte asupra privatizãrii acestor societãÞi comerciale, numeºte ºi elibereazã din funcÞie, În condiÞiile legii, membrii consiiilor de administraÞie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa ;
k) analizeazĂŁ Âşi aprobĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii, documentaĂžiile de amenajare a teritoriului Âşi urbanism ale localitĂŁĂžilor, stabilind mijloacele materiale Âşi financiare necesare ĂŽn vederea realizĂŁrii acestora ; aprobĂŁ alocarea de fonduri din bugetul localpentru acĂžiuni de apĂŁrare ĂŽmpotriva inundaĂžiilor, incendiilor, dezastrelor Âşi fenomenelor meteorologice periculoase ;
l) stabileºte mãsutirile necesare pentru construirea, ÎntreÞinerea ºi modernizarea drumurilor, podurilor, precum ºi a Întregii infrastructuri aparÞinând cãilor de comunicaÞii de interes local ;
m) aprobĂŁ, ĂŽn limitele competenĂželor sale, ocumentaĂžiile tehnico - economice pentru lucrĂŁrile de investiĂžii de interes local Âşi asigurĂŁ condiĂžiile necesare ĂŽn vederea realizĂŁrii acestora ;
n) asigurĂŁ, potrivit competenĂželor sale, condiĂžiile materiale Âşi financiare necesare pentru buna funcĂžionare a instituĂžiilor Âşi serviciilor publice de educaĂžie, sĂŁnĂŁtate, culturĂŁ, tineret Âşi sport, apĂŁrarea ordinii publice, apĂŁrarea ĂŽmpotriva incendiilor Âşi protecĂžie civilĂŁ, de sub autoritatea sa ; urmĂŁreÂşte Âşi controleazĂŁ activitatea acestora ;
o) contribuie la organizarea de activitĂŁĂži ÂştiinĂžifice , cultural - artistice, sportive Âşi de agrement ;
p) hotĂŁrĂŁÂşte cu privire la asigurarea ordinii publice ; analizeazĂŁ activitatea gardienilor publici, poliĂžiei, jandarmeriei, pompierilor, formaĂžiunilor de protecĂžie civilĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii Âşi propune mĂŁsuri de ĂŽmbunĂŁtĂŁĂžire a activitĂŁĂžii acestora ;
q) acĂžioneazĂŁ pentru protecĂžia Âşi refacerea mediului ĂŽnconjurĂŁtor, ĂŽn scopul creÂşterii calitĂŁĂžii vieĂžii ; contribuie la protecĂžia, conservarea, restaurarea Âşi punerea ĂŽn valoare a monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ, a parcurilor Âşi rezervaĂžiilor naturale ĂŽn condiĂžiile legii ;
r) contribuie la realizarea mãsurilor de protecÞie ºi asistenÞã socialã ; asigurã protecÞia drepturilor copilului , potrivit legislaÞiei În vigoare ; aprobã criteriile pentru repartizarea locuinÞelor sociale, ÎnfiinÞeazã ºi asigurã funcÞionarea unor instituÞii de binefacere de interes local ;
s) ÎnfiinÞeazã ºi organizeazã târguri, pieÞe, oboare, locuri ºi parcuri de distracÞie, baze sportive ºi asigurã buna funcÞionare a acestora ;
t) atribuie sau schimbĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii, denumiri de strĂŁzi, de pieĂže, Âşi de obiective de interes public local ;

u) conferã persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite, titlul de cetãÞean de onoare al municipiului ;
v) hotãrãºte, În condiÞiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau strãine, cu organizaÞii neguvernamentale ºi cu alÞi parteneri sociali , În vederea finanÞãrii ºi realizãrii În comun a unor acÞiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local; hotãrãºte ÎnfrãÞirea municipiului cu unitãÞi administrativ - teritoriale similare din alte Þãri ;
w) hotĂŁrĂŁÂşte, ĂŽn condiĂžiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice locale din ĂžarĂŁ sau strĂŁinĂŁtate, precum Âşi aderarea la asociaĂžii naĂžionale Âşi internaĂžionale ale autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale, ĂŽn vederea promovĂŁrii unor interese comune ;
x) sprijinĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii, activitatea cultelor religioase ;
y) asigurĂŁ libertatea comerĂžului Âşi ĂŽncurajeazĂŁ libera iniĂžiativĂŁ, ĂŽn condiĂžiile legii
(3) Consiliul local exercitã ºi alte atribuÞii stabilite prin lege, ordonanÞe ºi hotãrâri ale guvernului sau prin Statutul municipiului Sibiu.

SECÞIUNEA a III - a Atribuþiile preºedintelui de ºedinþã

Art. 35. Preºedintele de ºedinÞã are urmãtoarele atribuÞii :
a) - conduce lucrãrile supunând aprobãrii consilierilor ordinea de zi propusã pentru ºedinÞa respectivã ;
b) - prezintã ºi supune dezbaterii consilierilor proiectele de hotãrâri, conform ordinii de zi aprobatã ;
c) - dã cuvântul consilierilor la cererea acestora, o singurã datã pentru fiecare punct al ordinii de zi ºi asigurã desfãºurarea normalã a dezbaterilor ;
d) - supune la vot ºi anunÞã rezultatul votãrii asupra problemelor aduse În dezbaterea consiliului ºi hotãrârile adoptate ;
e) - asigurã respectarea procedurii stabilitã de lege pentru adoptarea hotãrârilor consiliului ;
f) - semneazã hotãrârile adoptate de consiliu ;
g) - asigurĂŁ menĂžinerea ordinei Âşi respectarea regulamentului ĂŽn timpul desfĂŁÂşurĂŁrii ÂşedinĂžei ;
h) ĂŽndeplineÂşte alte atribuĂžii prevĂŁzute de lege sau care se vor stabili de consiliu

Art. 36. În cazul în care în cursul ºedinþei, preºedintele de ºedinþã ales, din motive întemeiate, nu-ºi poate îndeplini atribuþiile, se procedeazã la alegerea unui alt preºedinte din rândul consilierilor, cu respectarea prevederilor legale. SECÞIUNEA a IV-a Atribuþiile Secretarului Municipiului

Art. 37. (1) Secretarul municipiului Sibiu participĂŁ la ÂşedinĂžele Consiliului Local , fĂŁrĂŁ drept de vot Âşi ĂŽndeplineÂşte , ĂŽn condiĂžiile legii, urmĂŁtoarele atribuĂžii ĂŽn ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea Âşi desfĂŁÂşurarea acestora :
a) asigurĂŁ convocarea consiliului local ;
b) pregĂŁteÂşte lucrĂŁrile supuse dezbaterii consiliului local Âşi semneazĂŁ procesul - verbal al ÂşedinĂžei ;
c) pregĂŁteÂşte Âşi rĂŁspunde de repartizarea materialelor ce vor fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate ; materialele vor fi prezentate consilierilor cu 3 zile ĂŽnainte de data ÂşedinĂželor de comisie, respectiv ĂŽn ziua de vineri, dupĂŁ ora 14,00.
d) avizeazã proiectele de hotãrâre ale consiliului local, asumându -ºi rãspunderea pentru legalitatea acestora
e) contrasemneazã hotãrârile consiliului local pe care le considerã legale ºi le comunicã primarului ºi prefectului În termenul prevãzut de lege ;
f) Întocmeºte ºi prezintã primarului proiectul ordinei de zi a ºedinþelor consiliului local ;
g) asigurĂŁ efectuarea apelului nominal Âşi Ăžine evidenĂža participĂŁrii la ÂşedinĂže a consilierilor ;
h) noteazã rezultatul votului ºi informeazã preºedintele de ºedinÞã asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri ;
i) supravegheazã Întocmirea stenogramelor ºi a proceselor - verbale de ºedinÞã ºi asigurã evidenÞa ºi pãstrarea documentelor În condiÞiile prevãzute de lege ; asigurã condiÞiile tehnice pentru intonarea imnului la Începutul fiecãrei ºedinÞe de consiliu ;
j) urmãreºte respectarea procedurii ºi a normelor legale În desfãºurarea ºedinÞelor, informând preºedintele de ºedinÞã despre posibile Încãlcãri ;
k) asigurĂŁ comunicarea cĂŁtre autoritĂŁĂžile, instituĂžiile Âşi persoanele interesate a actelor emise de cĂŁtre consiliul local, ĂŽn termen de cel mult 10 zile, dacĂŁ legea nu prevede altfel;
l) asigurã aducerea la cunoºtinÞã publicã a hotãrârilor cu caracter normativ ºi comunicarea celor cu caracter individual ;

CAPITOLUL III CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ªI FUNCÞIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

SECÞIUNEA I Constituirea, organizarea ºi funcþionarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Art.38. DupĂŁ constituire, Consiliul Local ĂŽÂşi organizeazĂŁ comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, dupĂŁ cum urmeazĂŁ :
1. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanĂže Âşi administrarea domeniului public Âşi privat al municipiului.
2. Comisia pentru administraĂžie publicĂŁ localĂŁ, juridicĂŁ, apĂŁrarea ordinii publice, respectarea drepturilor Âşi libertĂŁĂžilor cetĂŁĂženilor.
3. Comisia de comerĂž Âşi servicii publice.
4. Comisia de organizare Âşi dezvoltare urbanisticĂŁ, realizarea lucrĂŁrilor publice, protecĂžia mediului ĂŽnconjurĂŁtor, conservarea monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ.
5. Comisia pentru ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, activitãÞi sportive ºi de agrement.

Art. 39. Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu excepĂžia viceprimarilor.

Art. 40. Comisiile de specialitate κi aleg câte un preºedinte ºi un secretar.

Art. 41. (1) ªedinÞele comisiilor se desfãºoarã cel puÞin o datã pe lunã, În ziua de luni a sãptãmânii În care se desfãºoarã ºedinÞa de consiliu local, la ora 14,00.
(2) Comisiile lucreazĂŁ valabil ĂŽn prezenĂža majoritĂŁĂžii membrilor lor.
(3) Participarea consilierilor la ÂşedinĂžele comisiilor este obligatorie.
(4) În cazul în care absenteazã nejustificat de la 3 ºedinþe consecutive, consilierii vor fi sancþionaþi conform prezentului regulament la propunerea preºedinþilor comisiilor.

Art. 42. Votul ĂŽn comisie este, de regulĂŁ, deschis, ĂŽnsĂŁ se poate hotĂŁrĂŽ Âşi votul secret, ĂŽn cazuri concrete.

Art. 43. PreÂşedintele comisiei are urmĂŁtoarele atribuĂžii :
a) convoacã ºedinÞele Comisiei cu cel puÞin 3 zile Înainte de ºedinÞã ;
b) conduce lucrĂŁrile ÂşedinĂžei comisiei Âşi asigurĂŁ reprezentarea ei ĂŽn raporturile sale cu consiliul Âşi cu celelalte comisii ;
c) poate solicita ca la lucrĂŁrile comisiei sĂŁ participe Âşi alte persoane, specialiÂşti ĂŽn problemele care se discutĂŁ ;
d) ca reprezentat al comisiei poate participa la ºedinÞele celorlalte comisii ce examineazã probleme care prezintã importanÞã pentru comisia pe care o conduce ;
e) poate ÎncuviinÞa punerea la dispoziÞia altor persoane decât membrii comisiei a proceselor - verbale de ºedinÞã ;

Art. 44. Secretarul comisiei ĂŽntocmeÂşte procesul - verbal al ÂşedinĂžei, rapoartele Âşi avizele necesare. Acestea vor fi transmise de ĂŽndatĂŁ secretarului municipiului pentru a fi aduse la cunoÂştinĂža primarului Âşi a celorlalĂži consilieri.

SECÞIUNEA a II -a Procedura iniþierii proiectelor de hotãrâri

Art. 45. (1) Proiectele de hotãrâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cãtre cei care le propun, cu sprijinul secretarului ºi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritãÞii administraÞiei publice locale.
(2) Proiectele de hotãrâre vor fi redactate cu respectarea condiÞiilor de fond ºi formã, potrivit normelor de tehnicã legislativã stabilite prin Legea nr. 24/2000. De asemenea ele vor fi ÎnsoÞite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.
(3) Dupã examinarea proiectului de hotãrâre ºi a raportului , comisia de specialitate avizeazã sau nu proiectul, propune adoptarea, sau dupã caz, modificarea ori respingerea proiectului.
(4) Modificarea de esenÞã a proiectului de hotãrâre, presupune iniÞierea unui alt proiect de cãtre cei care au propus modificarea lui, cu respectarea procedurii prevãzute de lege ºi de prezentul regulament.

SECÞIUNEA a III-a Adoptarea hotãrârilor - procedura de vot

Art. 46. (1) Hotãrârile consiliului local se adoptã cu votul majoritãÞii membrilor prezenÞi, În afarã de cazurile În care legea cere o altã majoritate.
(2) Hotãrârile privind contractarea de Împrumuturi, În condiÞiile legii, administrarea domeniului public ºi privat al municipiului , participarea la programe de dezvoltare judeÞeanã , regionalã, zonalã sau de cooperare transfrontalierã, organizarea ºi dezvoltarea urbanisticã a localitãÞilor ºi amenajarea teritoriului, precum ºi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritãÞi publice, cu organizaÞii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau strãine , se adoptã cu votul a cel puÞin douã treimi din numãrul consilierilor În funcÞie
(3) Hotãrârile privind bugetul local, precum ºi cele prin care se stabilesc impozite ºi taxe locale se adoptã cu votul majoritãÞii consilierilor În funcÞie.
(4) Consiliul local poate stabili ca unele hotãrâri sã fie luate prin vot secret . Hotãrârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate Întotdeauna prin vot secret , cu excepÞiile prevãzute de lege.
(5) În caz de paritate de voturi hotãrârea nu se adoptã dezbaterile putându - se relua în ºedinþa urmãtoare.
(6) Pentru ca dezbaterile Âşi votarea sĂŁ se desfĂŁÂşoare ĂŽn mod valabil, este necesarĂŁ ĂŽntrunirea cvorumului prevĂŁzut de lege.
(7) Dacã În sala de ºedinÞe se constatã prezenÞa unui numãr mai mic de consilieri faÞã de cel prevãzut la alineatul anterior, preºedintele de ºedinÞã va suspenda dezbaterile, sau dupã caz, va amâna procedura votului pânã la Întrunirea acestui numãr.

Art. 47. (1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot .
(2) Buletinele de vot se introduc ĂŽntr-o urnĂŁ, iar la numĂŁrarea voturilor nu se iau ĂŽn calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimatĂŁ opĂžiunea .
(3) NumĂŁrarea voturilor Âşi prezentarea rezultatului se face de cĂŁtre comisia de validare.

Art. 48. (1) La cererea consilierilor votul lor va fi consemnat nominal ĂŽn procesul - verbal al ÂşedinĂžei.
(2) Votarea prin apel nominal se face ĂŽn modul urmĂŁtor : preÂşedintele explicĂŁ obiectul votĂŁrii Âşi sensul cuvintelor "pentru " Âşi "contra" .Secretarul municipiului dĂŁ citire numelui Âşi prenumelui consilierului, fiecare consilier rĂŁspunde "pentru" sau " contra ". Tabelul nominal se semneazĂŁ de Secretar.
(3) DupĂŁ terminarea apelului se repetĂŁ numele Âşi prenumele consilierilor care nu au rĂŁspuns .

Art.49. (1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul care , fie personal, fie prin soÞ, soÞie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial În problema supusã dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu Încãlcarea dispoziÞiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanÞa de contencios administrativ. AcÞiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã.

Art. 50. (1) Proiectele de hotãrâre sau propunerea respinsã de consiliu, nu pot fi readuse În discuÞia acestuia În cursul aceleiaºi ºedinÞe .
(2) Consiliul hotãrãºte, la propunerea preºedintelui de ºedinÞã, ce modalitate de vot va folosi, afarã de cazul În care prin lege sau regulament se stabileºte o anumitã procedurã de vot.

Art. 51. Hotãrârile consiliului local se semneazã de consilierul care conduce ºedinþa de consiliu ºi se contrasemneazã , pentru legalitate de cãtre secretar. În cazul în care preºedintele de ºedinþã ales, lipseºte sau refuzã sã semneze, hotãrârea consiliului local se semneazã de 3 consilieri.

Art. 52. Secretarul nu va contrasemna hotãrârea în cazul în care considerã cã aceasta este ilegalã sau cã depãºeºte competenþele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz, secretarul va expune consiliului local opinia sa motivatã, care va fi consemnatã în procesul verbal al ºedinþei.

CAPITOLUL IV EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECÞIUNEA I Norme privind exercitarea mandatului

Art.53. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit , prin lege organicĂŁ , ĂŽn caz de rĂŁzboi sau catastrofĂŁ.
(2) Consiliul local κi exercitã mandatul de la data constituirii pânã la data declarãrii ca legal constituit a consiliului nou ales.

Art.54. În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivitãþii locale , fiind ocrotiþi de lege.

Art.55. SchimbĂŁrile survenite ĂŽn activitatea consilierului, ĂŽn timpul exercitĂŁrii mandatului, de naturĂŁ sĂŁ determine incompatibilitatea, se aduc la cunoÂştinĂža consiliului , ĂŽn cel mult 10 zile de la data apariĂžiei acestora.

Art. 56. DupĂŁ validarea alegerilor, consilierului i se elibereazĂŁ legitimaĂžia de membru al consiliului.

Art. 57. (1) Pentru participarea la ÂşedinĂžele consiliului Âşi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeÂşte o indemnizaĂžie stabilitĂŁ ĂŽn condiĂžiile legii.
(2) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueazĂŁ ĂŽn ĂŽndeplinirea mandatului lor, ĂŽn condiĂžiile legii.
(3) Consiliul local poate hotãrÎ diminuarea cuantumului indemnizaÞiei ºi a cotei În care se face decontarea, În concordanÞã cu posibilitãÞile de finanÞare.

SECÞIUNEA a II-a Absenþe ºi demisii

Art. 58. (1) Participarea consilierilor la ÂşedinĂžele consiliului Âşi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.
(2) Nici un consilier nu poate lipsi de la ºedinÞele consiliului sau comisiei din care face parte , decât În cazul În care a obÞinut aprobarea consiliului sau din motive temeinice, situaÞie În care Îl va anunÞa pe secretarul municipiului.

Art. 59. (1) Consilierul poate demisiona prin cerere scrisã adresatã preºedintelui de ºedinþã. Încetarea mandatului de consilier se constatã prin hotãrâre a consiliului local.
(2) Consilierul poate reveni asupra cererii de demisie pânã la adoptarea hotãrârii. SECÞIUNEA a III - a Rãspunderea consilierilor ºi sancþiuni

Art. 60.(1) Consilierii rãspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupã caz, În nume propriu , pentru activitatea desfãºuratã În exercitarea mandatului, precum ºi pentru hotãrârile pe care le-au votat.
(2) Încãlcarea de cãtre un consilier a obligaþiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere ºi se sancþioneazã potrivit legii ºi prezentului regulament.
(3) La aplicarea sancĂžiunilor se va Ăžine seama de gravitatea abaterii, frecvenĂža acesteia Âşi condiĂžiile producerii ei.

Art. 61. În exercitarea atribuþiilor sale cu privire la menþinerea ordinii ºi respectarea regulamentului în timpul ºedinþei, preºedintele de ºedinþã poate aplica urmãtoarele sancþiuni :
a) chemarea la ordine;
b) retragerea cuvântului.

Art.62. Consiliul poate hotãrÎ cu 2/3 din numãrul membrilor sãi aplicarea urmãtoarelor sancÞiuni, consilierilor care, În exercitarea mandatului au sãvârºit abateri de la prevederile legii ºi prezentului regulament :
a) avertisment;
b) revocarea din funcĂžia ĂŽncredinĂžatĂŁ de consiliu.

SECÞIUNEA a IV-a Întrebãri ºi interpelãri, informarea consilierilor, petiþii

Art. 63. (1) Fiecare consilier poate adresa ĂŽntrebĂŁri primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, directorilor, precum Âşi celorlalĂži Âşefi ai serviciilor de specialitate. De asemenea poate face interpelĂŁri.
(2) Cei ÎntrebaÞi sau interpelaÞi vor rãspunde, de regulã, imediat sau, dacã nu este posibil, la urmãtoarea ºedinÞã.

Art. 64. (1) Consilierii pot consulta acte sau dosare ale consiliului Âşi pot primi informaĂžii la sediul autoritĂŁĂžii publice locale, sau, dupĂŁ caz, ale serviciilor publice ale acestora.
(2) InformaĂžiile se pot cere Âşi comunica ĂŽn scris.

Art. 65. (1) Orice cetĂŁĂžean are dreptul de a se adresa cu petiĂžii Consiliului Local.
(2) PetiÞiile se Înscriu Într-un registru, primesc un numãr, consemnându-se elemente principale cu privire la petent ºi obiectul lor.
(3) Secretarul municipiului transmite spre analizĂŁ Âşi soluĂžionare petiĂžia utoritĂŁĂžii competente.
(4) PetiÞionarului i se aduce la cunoºtinÞã soluÞia adoptatã, În termenul prevãzut de lege.

CAPITOLUL V DISPOZIÞII FINALE

Art.66. Secretarul muncipiului, personalul din aparatul propriu de specialitate al consiliului local, precum ºi personalul serviciilor publice locale, asigurã consilierilor consultanÞã de specialitate.

Art. 67. În exercitarea mandatului lor, consilierii locali sunt în serviciul colectivitãþii locale ºi sunt ocrotiþi de lege.

Art. 68. (1) Consilierii sunt obligaÞi ca În Îndeplinirea mandatului sã organizeze perioadic Întâlniri cu cetãÞenii ºi sã acorde audienÞe .
(2) Fiecare consilier precum ºi viceprimarii sunt obligaÞi sã prezinte un raport anual de activitate , care va fi fãcut public, prin grija secretarului În ziarul "Primãria ", pânã la finele trim.I al anului În curs, pentru anul anterior.

Art. 69. Consilierii vor fi ĂŽnÂştiinĂžaĂži, ĂŽn termen util, ĂŽn legĂŁturĂŁ cu vizitele delegaĂžiilor la Consiliul Local Âşi efectuarea de delegaĂžii ĂŽn numele Consiliului Local. De asemenea, consilierii vor fi ĂŽnÂştiinĂžaĂži ĂŽn timp util despre manifestĂŁrile ÂştiiĂžifice, cultural -a rtistice sau de altĂŁ naturĂŁ organizate ĂŽn numele sau cu implicarea Consiliului Local.

Art. 70. Consiliul Local hotãrãºte asupra componenþei delegaþiilor ce se efectueazã în numele Consiliului Local. În cazul unor urgenþe, stabilirea consilierilor care vor face parte din delegaþii, se face de cãtre preºedinþii comisiilor de specialitate.

Adoptat azi 28.06.2001

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea

ContrasemneazĂŁ
SECRETAR
Iordan Nicola