Hotărârea nr. 105/2001

HOTARAREA NR. 105 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Fântână Daniel.
01h105

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 105

privind Încetarea mandatului de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Fântânã Daniel

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ la data de 28.06.2001,

Analizând opÞiunea nr.65662/22.06.2001 a d-lui Fântânã Daniel pentru funcÞia de viceprimar al municipiului Sibiu,

În temeiul prevederilor art.46, art.60 alin.1, lit."b" ºi alin.2 , art.61 precum ºi ale art.156 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE

Articol unic Se ia act de Încetarea mandatului de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fântânã Daniel, ca urmare a opÞiunii acestuia pentru funcÞia de viceprimar al municipiului Sibiu ºi se declarã vacant mandatul de consilier.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola