Hotărârea nr. 103/2001

HOTARAREA NR. 103 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate de către actualii proprietari din locuințele pe care le dețin și pentru unele cazuri deosebite
01h103

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 103

privind repartizarea prioritarĂŁ a unor locuinĂže din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate de cĂŁtre actualii proprietari din locuinĂžele pe care le deĂžin Âşi pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr.55635/2001, prezentat de Comisia socialã privind repartizarea prioritarã a unor locuinÞe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazã sã fie evacuate din locuinÞele pe care le-au deÞinut În calitate de chiriaºi ºi pentru unele cazuri deosebite,

În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 40/1999, ºi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit.h, ale art. 125 ºi ale art.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã

 

HOTÃRêTE

Art.1 Se acordĂŁ prioritar locuinĂže din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate din locuinĂžele pe care le-au deĂžinut ĂŽn calitate de chiriaÂşi Âşi pentru unele cazuri deosebite :

1.Pentru familia PAªCA ANA, compusã din 4 persoane evacuatã din str. N.Bãlcescu nr. 27, se repartizeazã locuinþa situatã în str. Þiglari bl. C 1 ap. 36.
2.Pentru familia BODI OCTAVIAN, compusĂŁ din 6 persoane evacuatĂŁ din str. Plevnei nr. 29, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn str. 9 Mai nr. 48.
3.Pentru familia VOINEA GHEORGHE, compusã din 4 persoane evacuatã din Cãminul S.C. CONSTRUCÞII S.A din str. Goroslãu nr. 6, se repartizeazã locuinþa situatã în str. Siretului nr. 13 ap. 38.
4.Pentru familia FALOBA ADRIAN, compusã din 3 persoane, somatã sã pãrãseascã locuinÞa din str. Bârsei nr. 4 ap. 45, se repartizeazã locuinÞa situatã În str. 9 Mai nr. 62..

Art.2 Primarul municipiului Sibiu ºi SC Urbana SA vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola