Hotărârea nr. 101/2001

HOTARAREA NR. 101 privind acordarea în folosință gratuită gratuită a unui teren , Federației Autocros Show
01h101

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 101

privind acordarea În folosinÞã gratuitã gratuitã a unui teren , FederaÞiei Autocros Show

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând Expunerea de motive a d-lor Ghe. Tuluc, Ghe. Barbu ºi Daniel Fântânã - consilieri municipali, ºi raportul Întocmit de DirecÞia Patrimoniu - urbanism prin care se propune acordarea În folosinÞã gratuitã a unui teren FederaÞiei Autocros Show,

Vãzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ºi Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu dispoziþiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, art. 126 ºi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã executarea amenajãrilor de circuite pentru motocross, pe un teren de cca. 145.461 mp situat lângã malul Râului Cibin, cu condiÞia prezentãrii unui plan urbanistic de detaliu care va cuprinde toate datele tehnice ºi juridice conform legislaÞiei În vigoare.

Art.2. Se dã În folosinÞã gratuitã, pe termen de 10 ani, terenul menÞionat la art. 1 , FederaÞiei Autocros Show. Predarea - primirea se face pe bazã de protocol.

Art.3. Terenul va fi folosit pentru amenajãri sportive de interes local ºi naÞional, iar amenajãrile pentru zona afectatã spectatorilor, amenajãri zone verzi, plajã, drum exploatare râu vor fi publice.

Art.4. Terenul va fi folosit numai ĂŽn scopul activitĂŁĂžii sportive Âşi de agrement Âşi cu scop nelucrativ.

Art. 5. Se abrogã Hotãrârea nr. 72/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola