Hotărârea nr. 100/2001

HOTARAREA NR. 100 privind constituirea unei comisii pentru negocierea prețului în vederea achiziționării unui bloc de locuințe situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 12 (Modificată de HCL NR. 158/2011)
01h100

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 100

privind constituirea unei comisii pentru negocierea preĂžului ĂŽn vederea achiziĂžionĂŁrii unui bloc de locuinĂže situat ĂŽn Sibiu, str. Henri CoandĂŁ nr. 12

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând referatul nr. 48833 /2001 Întocmit de DirecÞia Patrimoniu - urbanism, prin care se propune constituirea unei comisii pentru negocierea preÞului În vederea achiziÞionãrii unui bloc de locuinÞe situat În Sibiu, str. Henri Coandã nr. 12,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 8 lit. alin.1 "f" din O.U.G. nr. 60/2001, art. 20 din H.G. 461/2001

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f , alin.3, art.125 ºi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã constituirea comisiei de evaluare ºi negociere a preÞului pentru cumpãrarea prin achiziÞie publicã a unui imobil cu destinaÞia " locuinÞe sociale", În urmãtoarea componenÞã :

Klaus Werner Iohannis - preÂşedinte
Tuluc Gheorghe - membru
Fântânã Daniel - membru
Fritzmann Marianne - membru
Cimpoeru Oprea - membru
Bândescu Viorica - membru
Nistor Dorin - membru
MĂŁieĂž Dorin - membru
LazĂŁr Gheorghe - membru

PreĂžul de pornire al negocierii se va stabili prin Raport de evaluare a imobilului, ĂŽntocmit de S.C. SIBCONSULT S.R.L., firmĂŁ autorizatĂŁ Âşi abilitatĂŁ de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 179/1998. Imobilul care face obiectul negocierii este situat ĂŽn Sibiu, str. Henri CoandĂŁ, nr. 12, identificat ĂŽn C.F. nr. 18808 Sibiu, nr. top. 4195/2/2/1/3/2/1 Âşi 4195/2/2/1/3/2/2, proprietatea numiĂžilor Popescu Tudor --Victor Âşi soĂžia Popescu Marilena, ĂŽn cotĂŁ de 2/20 pĂŁrĂži; Carabulea Ilie Âşi soĂžia Carabulea Mariana, ĂŽn cotĂŁ de 15/20 pĂŁrĂži ; Albu Aurel Âşi soĂžia Albu Silvia ĂŽn cotĂŁ de 3/20 pĂŁrĂži.

Art.2. Comisia nominalizatĂŁ la art. 1 va prezenta spre aprobare Consiliului Local ĂŽn ÂşedinĂža urmĂŁtoare, un raport cu privire la rezultatul negocierii precum Âşi contractul de achiziĂžie publicĂŁ, ĂŽn proiect..

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola