Hotărârea nr. 10/2001

HOTARAREA NR. 10 privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 22
01h10

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.10
privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, Piaţa Mică nr. 22

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 3328/2001 al Direcţiei Patrimoniu-Urbanism prin care se propune trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Piaţa Mică nr. 22, în suprafaţă de 74,80 mp.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2) , lit. “ g ” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se trece în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Piaţa Mică nr. 22, în suprafaţă de 74,80 mp.

Art.2 SC Urbana SA şi Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

 

 

Adoptată în Sibiu, la 25.01.2001.

 

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu