Hotărârea nr. 1/2001

HOTARAREA NR. 1 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Ioan Cindrea
01h1

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 1
privind ĂŽncetarea mandatului de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Ioan Cindrea

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 4144 /2001, al DirecÞiei AdministraÞie,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

Art.1. Se constatĂŁ ĂŽncetarea mandatului de consilier al domnului Ioan Cindrea, ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ca urmare a demisiei acestuia.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

PREÂŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu