Hotărârea nr. 99/1998

HOTARIREA NR. 99 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în str. Constituției nr. 26 pentru construirea unei biserici ortodoxe
98h99
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A    N R .99
privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat
în str. Constituţiei nr. 26 pentru construirea unei biserici ortodoxe

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr. 4378/ 1998, al Direcţiei Administrare Patrimoniu, prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 561 mp. situat în Sibiu, str. Constituţiei nr. 26, pentru construirea unei biserici ortodoxe,

In conformitate cu prevederile art. 12 lit. “ a “ din Legea nr. 50/1991, republicată, a art. 20 lit. “ g “ din Legea nr. 69/1991, republicată şi,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală,

 
HOTĂRĂŞTE
 

Art. 1 Se concesionează fără licitaţie publică pe o durată de 99 ani, Parohiei Ortodoxe Române Lazaret IV, terenul înscris în CF Sibiu, nr. 2192, nr. top. 3440/1/1/2, în suprafaţă de 561 mp pentru construirea unei biserici ortodoxe.

Art. 2 Terenul respectiv se va dezmembra conform Documentaţiei tehnice de dezmembrare teren, nr. 790/1997, întocmită de S.C. FUNCIARA SRL.

Art. 3 Preţul de concesionare este de 100 lei/mp.

Art. 4 Durata concesiunii este de 99 ani.

Art. 5 După rezolvarea situaţiei locative a chiriaşilor (familia Paşca Vasile) construcţia din str. Constituţiei nr. 26, aflată pe terenul prevăzut la art.1 se va demola de către Parohia Ortodoxă Română Lazaret IV, pe cheltuiala sa , conform autorizaţiei de desfiinţare obţinută în prealabil.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

PRESEDINTE,

Teodor Ancuta

SECRETAR,

Silviu Nica