Hotărârea nr. 98/1998

HOTARIREA NR.98 privind aprobarea “Regulamentului Serviciilor de Salubritate în Staţiunea Păltiniş”
98h98
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A    N R . 98
privind aprobarea “Regulamentului Serviciilor de Salubritate
în Staţiunea Păltiniş”

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din data de 30.07.1998,

Analizînd referatul nr.32198/1998, al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea “Regulamentului Serviciilor de Salubritate în Staţiunea Păltiniş”,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.2, litera p, din Legea 69/1991 republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu art.22, 24 şi 76 din Legea 137/1995 - Legea Protecţiei Mediului,

In temeiul Art.28, din Legea nr. 69/1991 republicată privind Administraţia Publică Locală,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art 1. Se aprob㠓Regulamentului Serviciilor de Salubritate în Staţiunea Păltiniş” conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Regulamentul Serviciilor de Salubritate în Staţiunea Păltiniş se va aplica după împlinirea unui termen de 30 de zile de la publicare.

Art.3. Direcţia Tehnică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30 iulie 1998

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica


Anexa 1

 

REGULAMENTUL SERVICIILOR DE SALUBRITATE ÎN STAŢIUNEA PĂLTINIŞ

 

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE
 

Art.1 Obiectul regulamentului

1.1. Prezentul regulament tratează modalităţile şi condiţiile în care se asigură colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor urbane din Staţiunea Păltiniş, salubrizarea căilor publice, precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice din a căror activitate rezultă astfel de deşeuri.

1.2. Prezentul regulament se elaborează în baza următoarelor acte normative:

Legea Gospodăriei Comunale nr.4/1981

Legea 10/1982 referitoare la salubrizarea localităţilor

Legea Protecţiei Mediului nr.137/1995

Legea Administraţiei Publice locale nr.69/1991 republicată.

Legea 98/1994

Hotărârea 30/1994 a Consiliului Local Sibiu, modoficată şi completată prin

Hotărârile nr.99/1996 şi nr.67/1997 ale Consiliului Local

Ordonanţa Guvernului nr.33/1995

Art. 2 Clasificarea deşeurilor urbane

Deşeurile rezultate din activităţi ce se desfăşoară pe teritoriul Staţiunii Păltiniş, se clasifică astfel :

2.1.Deşeuri menajere şi asimilate deşeurilor menajere

Deşeurile menajere sunt deşeurile provenite din sectorul casnic sau sector asimilat cu acesta , care pot fi preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare.

Ele constau din deşeuri de dimensiuni reduse , prezentate serviciului de colectare în recipiente destinate acestui scop după cum urmează :

a) deşeurile provenind de la prepararea mâncării şi de la curăţenia locuinţelor şi a birourilor , cenuşi reci , frunze ,cârpe, etc.

b) deşeurile stradale rezultate din curăţirea căilor publice, a zonelor verzi adunate în vederea evacuării lor.

c) deşeurile provenind de la instituţii publice şi instituţii private care pot fi asimilate ca şi deşeuri menajere.

d) o parte a deşeurilor provenite din curăţirea curţilor şi a grădinilor private în cazul în care sunt depuse în recipiente utilizate la colectarea deşeurilor de menaj.

Deşeurile voluminoase sunt deşeurile solide de diferite provenienţe, care datorită dimensiunilor lor mari nu pot fi preluate cu sistemul obişnuit de precolectare sau colectare şi necesită o tratare deosebită faţă de acestea.

Art.2.2 Deşeuri nemenajere

a) deşeuri rezultate din activitatea de construcţii, din demolări, pământ excavat etc.

b) deşeuri inerte provenite din amplasamente comerciale, mici ateliere, curţi, grădini, spaţii verzi altele decât cele vizate la paragraful d de la Art.2.1.

c) deşeurile zootehnice sunt deşeuri provenite din unităţi agricole şi zootehnice sau de la populaţie (gunoi de grajd, dejecţii animaliere, deşeuri animaliere, cadavre de animale, etc.).

Art.2.3 Deşeuri periculoase

Deşeurile periculoase sunt deşeurile explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, corozive, infecţioase, teratogene, mutagene, radioactive care emit gaze toxice în contact cu apa, aerul sau un acid, ecotoxice sau care după evacuare ori depozitare pot produce o altă substanţă cu caracteristicile menţionate anterior.

Art.2.4 Deşeuri recuperabile

Deşeurile recuperabile sunt: deşeurile metalice, hârtia, sticla, materiale textile, plastic şi orice alte materiale ce se pot reintroduce în circuitul productiv.

 
CAP.II OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DIN A CĂROR ACTIVITATE REZULTĂ DEŞEURI URBANE

Art.3. Unităţile hoteliere, cabanele, deţinătorii sub orice titlu de imobile în Staţiunea Păltiniş (proprietar, chiriaş, beneficiar de uzufruct, mandatar, persoane fizice, instituţii, mici meseriaşi, agenţi economici) din a căror activitate rezultă deşeuri menajere şi nemenajere au următoarele obligaţii:

3.1. Să deţină recipienţi compatibili cu sistemul de colectare (eurocontainere, europubele). Recipienţii de colectare a deşeurilor menajere vor fi asiguraţi sau procuraţi contracost sau în chirie de societatea care prestează activitatea de colectare a deşeurilor urbane.

3.2. Să depoziteze recipienţii în locuri special amenaj, uşor accesibile, nu mai departe de 10 m de calea de acces a vehicolului de colectare. Greutatea totală maximă admisă a europubelelor şi a deşeurilor conţinute este de 40 Kg.

3.3.Să menţină în stare de curăţenie spaţiul pe care se face depozitarea recipienţilor de colectare sau pe care sunt amplasate eurocontainerele de gunoi.

3.4. Să spele sau să dezinfecteze europubelele de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe lună. Să menţină europubelele în bună stare de funcţionare (capace, mânere, eventual roţi, lipsă fisuri, spărturi).

3.5. Să încheie contracte-abonamente pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere cu o societate prestatoare.

3.6. Deşeurile urbane clasificate la Art.2.1 litera f şi Art.2.2 vor fi colectate, transportate şi depozitate de către persoanele fizice şi juridice producătoare la rampa din Valea Remetea .

3.7. Să nu ardă deşeurile în recipienţii de colectare sau în alte locuri neautorizate, să nu le arunce în căminele reţelelor ediliare, pe terenuri virante sau pe domeniul public.

3.8. Să nu arunce sau să nu depoziteze pe căille de acces, alei, pe pârtiile de schii, poteci şi în lungul traseelor turistice, şi în alte locuri publice neautorizate, gunoaiele menajere sau alte reziduri şi obiecte rezultate din menajul casnic.

3.9 Să asigure curăţenia în incintele proprii şi în jurul acestora. De asemenea au obligaţia să asigure curăţenia în zonele cuprinse între imobile şi carosabil, a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folosesc.

 Art.4. Persoanele fizice şi juridice din a căror activitate rezultă deşeuri recuperabile au următoarele obligaţii:

4.1. Să preselecteze deşeurile recuperabile pentru care sunt asigurate posibilităţi de depozitare şi de colectare.

4.2. Să nu depoziteze alte tipuri de deşeuri în containerele speciale pentru deşeuri recuperabile.

 
CAPITOLUL III OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI CARE FAC COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR URBANE
 

Art.5 Agenţii economici care prestează servicii de colectare şi transport deşeuri urbane au următoarele obligaţii :

5.1. Să ridice deşeurile menajere în conformitate cu graficele de colectare, aprobate de organele sanitare, de protecţie a mediului şi de Primărie; graficele vor fi întocmite în conformitate cu ciclul de ridicare a deşeurilor menajere , care se stabileşte după cum urmează :

a. În anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie), zilnic, în zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică (cantine, restaurante), unităţi sanitare cu paturi, unităţi hoteliere şi cabane.

b. În anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie), la unităţile sus menţionate golirea recipienţilor se va face la cel mult 7 zile.

Golirea celorlalte pubele şi containere se va face de câte ori este nevoie.

5.2. Personalul care efectueză colectarea este obligat să manevreze recipienţii cu grijă pentru a evita deteriorarea lor precum şi degajarea de praf sau deversarea deşeurilor altundeva decât în autovehicolul de colectare . Europubelele sau eurocontainerele vor fi golite complet. Deşeurile deversate accidental pe calea publică vor fi încărcate în autovehiculul colector.

Recipienţii goliţi vor fi depozitaţi în poziţie normală pe acelaşi loc unde s-au aflat înainte de colectare. Toate operaţiile menţionate se vor efectua astfel încât să se evite pe cât posibil producerea de zgomot.

5.3. Vehiculele de colectare vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile din afara vehicolului şi să nu se împrăştie pe calea publică.

5.4. Colectarea deşeurilor menajere se va efectua şi pe aleile unde autovehicolele obişnuite de colectare nu pot circula:

5.4.1. Pe aleile inaccesibile autovehicolelor grele din cauza lăţimii sau a structurii carosabilului colectarea se efectuează cu un autovehicol uşor, adecvat. Dacă circulaţia unui asemenea vehicol este imposibilă , recipienţii vor fi depuşi de către abonaţi la intrarea în alee.

5.4.2. Pe aleile în reparaţie sau în construcţie, la care lungimea impracticabilă este mai mică decât 50 m, societaţea de colectare este obligtă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura transportul conţinutului recipienţilor depuşi pe aceste alei la autovehicolul de colectare. Unde lungimea impracticabilă a aleii este mai mare de 50 m, deşeurile vor fi depuse de către abonaţi în containere de mare capacitate puse la dispoziţie de către firma care face colectarea. Amplasamentele temporare ale containerelor vor fi stabilite împreună cu Primăria.

5.5. Fiecărui vehicol de colectare îi va fi afectat personal suficient pentru a asigura executarea operaţiunilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă maximă.

5.6. Se interzice personalului care execută colectarea consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi pretinderea de la abonaţi de recompense băneşti sau de altă natură.

5.7. Societatea care efectuează colectarea va echipa personalul afectat colectării deşeurilor menajere cu haine de lucru adecvate şi cu ecusoane.

5.8. Colectarea deşeurilor urbane se va efectua cu ajutorul autovehicolelor. Acestea vor fi inscripţionate vizibil pe portiere cu numele, sediul şi numărul de telefon al firmei care execută colectarea.

5.9. Autovehicolele vor fi în număr suficient pentru asigurarea unui serviciu conform graficului.Întârzierile mai mari de 24 ore vor fi sancţionate de către agenţii constatatori ai Primăriei. Colectarea se va efectua astfel încât, pe cât posibil autovehicolul să parcurgă traseele la aceleaşi ore.

5.10. Autovehicolele vor fi echipate cu lopată mătură şi prelată.

5.11. Benele autovehicolului de colectare trebuie să satisfacă condiţiile tehnice de securitate şi igienă (evitarea împrăştierii deşeurilor, degajării de mirosuri etc. ).

Societatea care efectuează colectarea se va conforma în orice moment reglementărilor privind protecţia mediului, fără ca aceasta să conducă la întârzieri sau carenţe în prestarea serviciului.

5.12. Societatea care efectuează colectarea va menţine în bună stare de funcţionare autovehiculele din dotare, astfel încât să evite scurgerile de lubrefianţi sau carburanţi pe căile publice. Benele vor fi spălate zilnic la interior şi exterior cu evitarea poluarii mediului. Eurocontainerele vor fi spălate şi dezinfectate la interior şi exterior la intervale nu mai mari de o săptămână. Vopsirea autovehicolelor şi a containerelor va fi făcută de câte ori este nevoie, pentru a se menţine un aspect corespunzător. Containerele vor fi întreţinute permanent în perfectă stare de funcţionare (sistemul de închidere şi zăvorâre a capacelor, lipsa spărturilor şi a fisurilor etc.).

5.13. Fiecare transport de deşeuri urbane este însoţit de "Foaia de transport" în care se specifică felul gunoiului, unitatea sau zona din care se face transportul şi locul de depozitare, la care se face confirmarea de primire.

Pentru deşeurile periculoase, care se transportă cu mijloace speciale transportul va fi însoţit şi de buletinul de analiză al deşeurilor.

5.14. Autovehiculele de colectare şi accesoriile vor fi adaptate de către societatea care face colectarea, pentru a fi compatibile cu tipul, forma, dimensiunile recipientelor de colectare care pot fi stabilite de către Primărie pentru diferite zone .

5.15. Obligaţia amenajării platformelor pentru depozitarea eurocontainerelor de gunoi revine societăţii care colectează deşeurile. Amplasamentul platformelor, modul şi termenele de realizare ale acestora vor fi stabilite de către Primăria Municipiului Sibiu şi vor fi communicate în scris agenţilor economici care prestează servicii de salubritate în zona respectivă.

Platformele pentru amplasarea eurocontainerelor de gunoi vor fi realizate pe cheltuiala prestatorului de servicii.

5.16 Periodic societatea care colectează deşeurile poate organiza acţiuni de colectare a obiectelor de folosinţă îndelungată uzate, direct de la deţinători precum şi a celor abandonate. Aceste acţiuni vor fi intens mediatizate.

5.17. Societatea care colectează deşeurile urbane are obligaţia dotării cu eurocontainere specializate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

5.18. Societatea care colectează deşeurile urbane este obligată să menţină în permanenţă curăţenia pe platformele de amplasare a eurocontainerelor sau europubelelor de colectare a deşeurilor urbane şi pe o rază de 10m în jurul acestora.

 
CAP.IV OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR CARE PRESTEAZĂ ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE CĂI PUBLICE, PARCURI ŞI ZONE VERZI

Art.6. Principalele operaţiuni privind salubrizarea căilor publice şi a zonelor verzi sunt:

-măturatul mecanic sau manual

-întreţinerea manuală

-curăţatul rigolelor prin răzuire

-stropitul mecanizat

-spălatul mecanizat

-transportul deşeurilor stradale la rampa de gunoi din Valea Remetea

-curăţarea şi transportul zăpezii

-curăţarea şi depozitarea zăpezii în spaţii necirculate

-curăţarea zăpezii fără evacuare sau depozitare

-împrăştierea materialelor antiderapante

În cadrul acestor operaţiuni societatea prestatoare are următoarele obligaţii:

-curăţarea căilor publice prin măturare sau aspirare

-golirea coşurilor şi a scrumierelor din parcuri şi de pe căile publice

-îndepărtarea depunerilor grosiere şi accidentale

-evacuarea deşeurilor voluminoase

-spălatul străzilor în vederea obţinerii unui grad mai mare de curăţenie.

-transportul deşeurilor strânse

-îndepărtarea zăpezii şi a gheţii

-transportul zăpezii în locurile prestabilite

-împrăştierea materialelor antiderapante

-amplasarea eurocontainerelor cu materiale antiderapante pe căile publice.

-amplasarea şi golirea periodică a eurocontainerelor mari din punctele de pe domeniul public unde se constată depuneri neorganizate.

-salubrizarea locurilor de depozitare a eurocontainerelor precum şi a platformelor betonate din cvartalele de blocuri inclusiv ridicarea gunoiului menajer depozitat sau căzut în afara recipienţilor de precolectare.

Activitatea se desfăşoară pe baza unui grafic de salubrizare stabilit de către Primăria mun. Sibiu.

CAP.V. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR URBANE

Art.7. Deşeurile urbane se depozitează în mod controlat numai la rampa din Valea Remetea.

Art. 8. Administratorul rampei de deşeuri are obligaţia organizării activităţii ,execuţia amenajărilor necesare şi aplicarea tehnologiei de depozitare controlată autorizată de organele sanitare, cele de protecţie a mediului şi de Primărie.

Art.9. Administratorul rampei de gunoi asigură întreţinerea drumurilor de acces pe rampă şi cel de legătură până la şoseaua publică , face stropirea şi dezinfecţia periodică a acestora şi ia măsuri de combatere a rozătoarelor şi insectelor , de prevenire a incendiilor.

Art.10. Administratorul rampei de gunoi interzice pătrunderea şi creşterea în incintă a animalelor.

Art.11. La rampa de gunoi administratorul confirmă pe foile de transport primirea deşeurilor sub semnătură şi ştampilă, înscriind în registru unitatea de la care este adus deşeul şi cea care face transportul , felul deşeului şi cantitatea .

Art.12. Deşeurile rezultate în urma neutralizării deşeurilor periculoase se depozitează pe platforme special amenajate şi avizate de organele sanitare şi protecţie a mediului cu respectarea tehnologiei prevăzute.

Depozitarea deşeurilor sus menţionate se va face numai dacă acestea sunt însoţite de buletinul de analiză din care să rezulte că pot fi depozitate cu tehnologia disponibilă.

Art.13. Pentru depozitarea şi tratarea deşeurilor urbane la rampa de depozitare , agenţii economici şi persoanele fizice care fac transporturi directe vor plăti către administrator tarifele aprobate.
 

CAP.VI SORTAREA ŞI RECUPERAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE DIN DEŞEURILE URBANE
 
Art14. Unităţile hoteliere, cabanele, deţinătorii sub orice titlu de imobile (proprietar, chiriaş, beneficiar de uzufruct, mandatar, persoane fizice, instituţii, mici meseriaşi, agenţi economici) din a căror activitate rezultă deşeuri recuperabile au obligaţia sortării şi depozitării în containere speciale asigurate de prestator, amplasate în Staţiunea Păltiniş, în locurile avizate de Primărie sau să le predea la centrele organizate de societăţile de recuperare a materialelor.

Art.15. Obiectele uzate care necesită procedee speciale de tratare ca : baterii auto, baterii uscate, anvelope, camere auto etc. vor fi predate unităţilor care dispun de aceste tehnologii sau unităţilor specializate de colectare a acestor obiecte.

Art.16. La rampa de depozitare a deşeurilor urbane administratorul va organiza activitatea de selectare şi recuperare a materialelor refolosibile pe criterii economice .

Este interzisă colectarea de deşeuri recuperabile din rampa de depozitare în mod dezorganizat şi fără avizul Primăriei.
 

CAP. VII OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE PRIVIND DESZĂPEZIREA CĂILOR PUBLICE

Art.17. Unităţile hoteliere, cabanele, deţinătorii sub orice titlu de imobile (proprietar, chiriaş, beneficiar de uzufruct, mandatar, persoane fizice, instituţii, mici meseriaşi, agenţi economici) au următoarele obligaţii:

17.1. Să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după depunere în zonele cuprinse între imobile şi carosabil şi zonele de parcare pe care le deţin.

17.2. După curăţire, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu materiale antiderapante asigurate de Primăria municipiului Sibiu.

CAP. VIII REGLEMENTĂRI SUPLIMENTARE

Art.18. Cu respectarea principiilor enunţate în prezentul regulament Consiliul Local deleagă Primarului municipiului Sibiu următoarele atribuţiuni:

18.1. Stabilirea tipului de recipienţi (eurocontainere, europubele) pe zone ale Staţiunii Păltiniş, precum şi a tipului de colectare (mecanizată sau manuală ).

18.2. Stabilirea graficului de colectare şi salubrizare a căilor publice în diferite zone ale Staţiunii Păltiniş.

Art.19. Agenţii economici care efectuează salubrizarea, colectarea, recuperarea, reciclarea, neutralizarea, transportul deşeurilor urbane trebuie să fie autorizaţi conform reglementărilor în vigoare.
 

CAP.VIII CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR

Art.20. Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie.

Art.21. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezentul regulament se face de către Primar, împuterniciţii acestuia prin dispoziţie, gardienii publici ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, inspectorii de protecţia mediului şi de poliţie sanitară şi medicină preventivă.

Art.22. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează comform Hotărârii Consiliului Local nr.30/1994 modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.99/1996 şi nr.69/1997, Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995, Legii 98/1994 şi alte acte normative aflate în vigoare.

Pentru faptele care constituie infracţiuni agentul constatator sesizează organele de urmărire penală.

În cazul în care abaterea săvârşită produce pagube, contravenientul suportă în afară de amendă şi despăgubiri pentru daunele produse care se vor calcula la tarifele în vigoare la data constatării.

Art.23. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator la cererea acestuia actul de identitate şi să furnizeze toate datele necesare întocmirii procesului verbal de constatare.

Pentru legitimarea contravenintului agentul constatator poate apela , în caz de nevoie, la ofiţerii şi subofiţerii de poliţie şi gardieni publici care sunt obligaţi să-i acorde sprijin.

Art.24. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data primirii acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se depune la instituţia din care face parte agentul constatator care o înaintează spre soluţionare Judecătoriei în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.