Hotărârea nr. 97/1998

HOTARIREA NR. 97 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Sibiu pe anul 1998 .
98h97
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A    N R . 97
privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Sibiu pe anul 1998
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 02.07.1998,

Analizând raportul privind proiectul bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 1998, prezentat de DirecÞia economicã ,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului, la care au participat preºedinÞii Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea moumentelor istorice ºi de arhitecturã, Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor ºi Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În conformitate cu prevederile Legii finanþelor publice nr. 72 / 1996 ºi ale Legii nr. 109 /1998 , privind bugetul de stat pe anul 1998 ,

În temeiul art. 20 alin. (2), lit e ºi al art 29 din Legea 69 / 1991 republicatã , privind administraþia publicã localã ,

 
 

H O T Ã R Ã ª T E
 

Art . 1 . Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al municipiului Sibiu pe anul 1998, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Se aprobã lista obiectivelor de investiÞii , dotãrile ºi alte cheltuieli cu finanÞare de la buget pentru anul 1998 , conform anexelor 2 ºi 2/1 , care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre .

Art. 3. Se aprobã repartizarea pe trimestre a veniturilor ºi cheltuielilor bugetului local al anului 1998 conform anexei nr .3 , care face parte integrantã din prezenta hotãrâre .

Art. 4. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 al AdministraÞiei PieÞelor Sibiu , conform Anexei nr. 4 ,care face parte din prezenta hotãrâre .

Art 5 . Se aprobã lista obiectivelor de investiÞii la AdministraÞia PieÞelor conform anexei 5 ºi 5/1, care fac parte integrantã din hotãrâre.

Art.6. Prevederile prezentei hotĂŁrĂŽri vor fi duse la ĂŽndeplinire de DirecĂžia EconomicĂŁ.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 02.07.1998

 
PreÂşedinte
Iuliana DrĂŁguĂžoiu
Secretar
Silviu Nica


Anexa nr.1

Bugetul municipiului Sibiu pe anul 1998
 - mii lei -
 
Nr.
crt
Denumirea indicatorilor
Cod
Realizat an 
1997
Program an 1998
 1 1.BUGETUL LOCAL -VENITURI  
56.336.586
53.599.500
 2 VENITURI PROPRII
48.02
16.358.184
21.125.000
 3 VENITURI CURENTE  
15.681.908
20.425.000
 4 A.VENITURI FISCALE  
12.811.744
17.276.000
 5 A1.IMPOZITE DIRECTE  
11.813.665
16.376.000
 6 IMPOZITUL PE PROFIT 01.02
661.031
300.000
 7 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 03.02
5.654.508
9.825.000
 8 Impoz. pe venit liber prof. meserias. si as. familiale 03.02.01
2.423.355
2.100.000
 9 Impoz. pe cladiri si terenuri-pers. fizice 03.02.02
566.627
1.400.000
 10 Taxa as. mijl. de transp.- pers fizice 03.02.03
490.108
1.170.000
 11 Impozit pe venituri din inchirieri, loc. gestiune 03.02.04
1.878.864
1.300.000
12 Impozit pe venituri din drepturi de autor 03.02.05
-
10.000
13 Impozit pe venituri din dobinzi 03.02.06
-
800.000
 14 Impozit pe venituri obtinute din premii 03.02.07
-
30.000
 15 Impozit pe venitul pers. nesalariate  03.02.08
-
2.565.000
 16 Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30
295.554
450.000
 17 TAXA PTR.FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 04.02
287.733
500.000
 18 IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 05.02
2.741.318
3.750.000
 19 TAXE AS. MIJL. DE TRANS. PERS. JURIDICE 06.02
637.386
1.300.000
 20 IMPOZIT PE VENITUL AGRICOL 07.02
2.709
1.000
 21 ALTE IMPOZITE DIRECTE 08.02
1.828.980
700.000
 2 Impozit pe venituri pers nerezidente 08.02.01
765.121
-
 23 Alte impozite directe 08.02.30
1.063.859
700.000
 24 IMPOZITE INDIRECTE  
998.079
900.000
 25 Impozitul pe spectacole 15.02
93.632
100.000
 26 Alte impozite indirecte 17.02
904.447
800.000
 27 Alte taxe de timbru 17.02.13
-
800.000
 28 Alte incasari din impoz. indirecte 17.02.30
-
-
 29 B.VENITURI NEFISCALE  
2.870.163
3.149.000
 30 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME  
124.213
200.000
 31 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21.02
1.072.029
1.849.000
 32 Taxe si alte venit. priv. circ. pe drum publice 21.02.06
592.750
445.500
33 Contrib datorate de pers benef ale serv cantinei de ajutor social 21.02.14
-
3.500
 34 Alte venituri de la inst publice 21.02.30
479.279
1.400.000
 35 DIVERSE VENITURI  22.02
1.673.921
1.100.000
 36 Venituri din recup. chelt. de judec. imputatii si despag. 22.02.02
271.000
400.000
 37 Venituri din amenzi aplicate 22.02.03
392.180
100.000
 38 Restituiri din fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 22.02.05
86.798
80.000
 39 Venituri din concesiuni 22.02.07
922.874
300.000
 40 Incasari din alte surse 22.02.30
1.069
220.000
 41 ll.VENITURI DIN CAPITAL  
676.276
700.000
 42 VENITURI DIN VALORIFICARE UNOR BUNURI ALE STATULUI 30.02
676.276
700.000
 43 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice 30.02.01
1.977
-
 44 Venituri din vinzarea de locuinte 30.02.03
674.299
700.000
 45 SUME DEFALCATE DIN VENITURILE BUGETULUI DE STAT  
10.346.000
6.872.500
 46 SUME DEFALCATE DIN IMPOZ PE SALARII 34.02
10.346.000
6.872.500
 47 IV. SUBVENTII  
29.632.402
25.602.000
 48 Subventii pt. protectie sociala pt. energ termica si transp. in comun 37.02.01
18.717.364
17.002.000
 49 Subventii pt. investitii 37.02.02
10.915.038
8.600.000
 50 2. BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 50.02
54.337.952
53.599.500
 51 AUTORITATI PUBLICE 51.02
4.072.708
7.494.500
 52 Autoritati executive 51.02.05
4.072.708
7.494.500
 53 a) cheltuieli curente: 
- cheltuieli de personal  
- cheltuieli materiale si servicii 
- cheltuieli cu gardienii publici
 
 
1.372.095
1.356.016
267.879
5.150.000
1.150.500
-
 54 b) cheltuieli de investitii: 
- obiectiv Sediul Primariei  
- dotari independente
 
1.344.597
799.955
544.642
1.194.000
900.000
294.000
 55 INVATAMINT 
- Liceul Gheorghe Lazar 
- Liceul Brukenthal 
- Liceul Octavian Goga 
- Liceul de Arta 
- Liceul Sanitar 
- Liceul Economic 
- Liceul Andrei Saguna 
- Liceul Energetic 
- Liceul Alimentar 
- Liceul Agricol 
- Liceul Textil 
- Liceul Industria Lemnului  
- Liceul Independenta 
- Liceul CFR 
- Liceul Industrial 4 IPAS 
- Liceul Industrial 6 
- Liceul Industrial 7 
- Casa Corpului Didactic 
- Casa de copii prescolari 
- Scoala deficienti auz 
- Scoala ajutatoare 
- Centrul de executie bugetara 
- C.E.B. Onisifor Ghibu 
- Gradinita nr. 5 
- Gradinita nr. 14 
- Gradinita nr. 15 
- Gradinita nr. 16 
- Gradinita nr. 17 
- Gradinita nr. 18 
- Gradinita nr. 19 
- Gradinita nr. 20 
- Gradinita nr. 21 
- Gradinita nr. 22 
- Gradinita nr. 23 
- Gradinita nr. 26 
- Gradinita nr. 28 
- Gradinita nr. 29 
- Gradinita nr. 33 
- Gradinita nr. 36 
- Gradinita nr. 37 
- Gradinita nr. 38 
- Gradinita nr. 40 
- Gradinita nr. 41 
- Gradinita nr. 42 
- Gradinita nr. 43 
- Gradinita nr. 45 
- Liceul teologic baptist
 
7.923.326
157.727
157.464
179.000
138.000
144.965
248.848
200.000
471.060
500.000
570.000
358.250
155.400
237.343
161.414
137.365
158.336
234.000
27.602
96.295
-
-
1.723.321
302.222
95.782
79.994
52.000
35.857
26.042
27.850
18.278
87.485
25.402
26.200
17.669
52.979
43.774
104.307
121.931
42.162
28.110
101.998
135.544
60.000
148.350
223.500
9.500
6.500.000
136.000
126.000
160.000
110.000
136.000
210.000
160.000
386.000
460.000
380.000
227.000
160.000
200.000
150.000
130.000
-
270.000
25.000
-
-
-
1.545.306
240.000
90.000
70.000
51.600
38.000
20.800
24.000
19.000
33.000
30.000
25.000
17.894
30.000
27.000
94.000
90.000
50.000
22.400
71.000
140.000
68.000
100.000
150.000
12.000
15.000
 56 SANATATE 58.02
587.300
650.000
 57 CreÂşe 58.02.03
-
60.000
 58 Centrul de transfuzie sanguina    
590.000
 59 Leaganul de copii 58.02.06
587.300
-
 60 CULTURA, ARTA SI SPORT 59.02
139.108
160.000
 61 Casa de cultura 59.02.07
115.000
100.000
 62 Alte instit. si act priv. cult. religia si act sportiva 59.02.50
24.108
60.000
 63 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SOCIALE 60.02
2.209.850
3.233.000
 64 Caminul de batrini, din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale
60.02.02
1.068.864
505.840
563.024
1.600.000
900.000
700.000
 65 Cantina de ajutor social, din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- cheltuieli de investitii
60.02.07
541.852
107.611
404.957
29.284
856.000
180.000
670.000
6.000
 66 Ajutor social 60.02.09
495.375
700.000
 67 Indemnizatii de nastere 60.02.16
78.993
70.000
 68 Alte act.priv. asist. sociala 60.02.50
440
7.000
 69 SERVICII SI DEZV.PUBLICA SI LOCUINTE 63.02
33.589.580
29.392.000
 70 Cheltuieli curente, din care:  
22.423.822
8.150.000
 71 - Intretinerea si repararea strazilor 63.02.02
3.922.604
2.750.000
 72 - Iluminat 63.02.03
2.237.248
2.200.000
 73 - Salubritate 63.02.04
1.516.908
1.850.000
 74 - Intret parcuri si zone verzi 63.02.05
1.024.836
800.000
 75 - Alte actiuni de gospodarie  63.02.50
344.946
550.000
 76 Subventii:  
13.377.280
11.652.000
 77 - Energie termica pt. populatie din transferuri 63.02.07
12.967.282
11.002.000
 78 - Subventii Baia Neptun din venituri proprii 63.02.50
409.998
650.000
 79 Cheltuieli de investitii total din care  
11.165.758
9.590.000
 80 A. Lucrari in continuare din transferuri  
10.153.702
7.223.868
 81 - Extindere alimentare cu apa Sadu  63.02.09
3.522.791
2.294.839
82 -Alimentare cu apĂŁ Âşi canalizare PĂŁltiniÂş 63.02.09
450.000
815.026
 83 - Canalizare str. Tractorului si Caramidariei 63.02.50
1.186.487
2.277.640
 84 - Lucrari tehnico - edilitare 63.02.08
659.678
568.528
 85 - Modernizare str. Ocnei 63.02.50
-
1.267.835
 86 -Modernizare DN I 63.02.50
4.334.746
-
 87 B. Lucrari noi din transferuri  
680.988
1.330.000
 88 -Modernizare str. Ocnei 63.02.50
110.700
-
 89 - Modernizare str. Tg. Finului 63.02.50
570.288
-
 90 - Modernizare B-dul Victoriei   
-
825.000
 91 -Pod PECO peste râul Cibin  
-
505.000
 92 C. Proiecte din transferuri 63.02.50
69.202
46.132
 93 D. Achizitii de bunuri si alte chelt.de investitii din surse proprii din care 63.02.50
261.866
990.000
 94 -studii fezabilitate- Zidul Cetatii 63.02.50
76.607
218.000
 95 -studii urbanism 63.02.50
185.259
105.000
96 -dotĂŁri 63.02.50
-
17.000
 97 -consolidare Zidul CetĂŁĂžii-executie 63.02.50
-
650.000
 98 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 68.02
5.814.083
6.100.000
 99 - Cheltuieli curente 68.02.07
5.814.083
6.000.000
 100 - Subventie pentru 50% chelt. mater.Âşi gratuitati  
5.750.083
6.000.000
 101 - Subventie pentru reducere pret abonamente  
64.000
100.000
 102 - Chelt. de capital - extindere transport etapa IV 68.02.70
-
-
 103 ALTE ACTIUNI 72.02
2.000
20.000
 104 - Cheltuieli pentru protectie civila si PSI    
20.000
 105 FOND DE REZERVA BUGETARA 95.02  
50.000
 106 TOTAL CHELTUIELI    
53.599.500
 


Anexa nr. 2
InvestiĂžii, dotĂŁri Âşi alte cheltuieli cu finanĂžare de la buget

   
 

Capitol
Denumire
Sursa de FinanĂžare
Valoare 
(mii lei)
ObservaĂžii
InvestiĂžii
Total din care :
 
10.790.000
 
cap.51.02
AutoritĂŁĂži publice
Total din care:
surse proprii
1.194.000
 
  1.Sediul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu
surse proprii
900.000
 
  2. DotĂŁri
surse proprii
294.000
cf. anexei 2/1
cap.63.02
Servicii,Dezvoltare publicĂŁ Âşi locuinĂže 
Total din care : Transferuri 
Total din care :
 
9.590.000
 
8.600.000
 
  A.LucrĂŁri ĂŽn continuare 
Total din care :
transferuri
7.223.868
 
  1.Extindere alimentare cu apĂŁ a mun. Sibiu - sursa Sadu
transferuri
2.294.839
 
  2.Alimentare cu apĂŁ Âşi canalizare PĂŁltiniÂş
transferuri
815.026
 
  3.L.T.E. Viaduct bl.49
transferuri
50.000
 
  4.L.T.E. TurniÂşor bl.21,23,27
transferuri
392.107
 
  5.L.T.E. PiaĂža 1 Dec. 1918 etapa I
transferuri
124.863
 
  6.L.T.E. Vasile Aron
transferuri
1.558
 
  7.Canalizare strĂŁzile Tractorului, CĂŁrĂŁmidĂŁriei, Varului, Lutului
transferuri
2.277.640
 
  8.Modernizare strada Ocnei
transferuri
1.267.835
 
  B.LucrĂŁri noi 
Total din care :
transferuri
1.330.000
 
  1. Modernizare strada Bulevardul Victoriei
transferuri
825.000
 
  2. Sporirea capacitĂŁĂžii de circulaĂžie a podului peste râul Cibin - zona PECO
transferuri
505.000
 
  C.Studii de Fezabilitate
transferuri
46.132
cf. anexei 2/1
  II)Surse Proprii 
Total din care :
surse proprii 
990.000
 
  A.LucrĂŁri noi 
Total din care
surse proprii
650.000
 
  1.Consolidare Zidul cetĂŁĂžii centura I-III - zona Pasajul ScĂŁrilor
surse proprii
650.000
 
  B) Studii de Fezabilitate
surse proprii
235.000
cf. anexei 2/1
  C) Studii de urbanism
surse proprii
105.000
cf. anexei 2/1
cap.60.02
AsistenÞã socialĂŁ 

Total din care :

surse proprii
6.000
 
  A. DotĂŁri CantinĂŁ de Ajutor Social 
Total din care:
surse proprii
6.000
 
  1. ÎncĂŁlzitor apĂŁ tip Junkers
surse proprii
2.500
 
  2.Cântar 50 kg
surse proprii
3.500
 
 


Anexa nr. 2/1
InvestiĂžii, dotĂŁri Âşi alte cheltuieli cu finanĂžare de la buget

 

 
Cap.63.02. Servicii, Dezvoltare PublicĂŁ Âşi LocuinĂže

  I) sursa de finanĂžare - transferuri
          C) Studii de Fezabilitate
            Total din care :                                                                     46.132 mii lei
  1.Transformare PT ĂŽn CT bloc 1,2 Bâlea                                    45.500 mii lei
  2.Extindere canalizare Âşi StaĂžie de  epurare ĂŽn mun. Sibiu             632 mii lei
 II) sursa de finanĂžare - surse proprii B) Studii de Fezabilitate

            Total din care :                                                                                               235.000 mii lei

  1.Consolidarea Âşi repararea zidurilor podului Minciunilor Âşi al scĂŁrilor de pe
str. Ocnei de la intersecĂžia PiaĂža MicĂŁ la Pasajul ScĂŁrilor de pe str. Ocnei            150.000 mii lei  
  2. Consolidarea Âşi repararea zidului de sprijin de pe str. A.Odobescu                   67.000 mii lei
 3.Consolidarea zidului - Centura I-III zona Pasajul ScĂŁrilor                                18.000 mii lei
 
              C) Studii de Urbanism
           Total din care :                                                          105.000 mii lei
  1. PUD - Vasile Aron                                                    35.000 mii lei
  2. PUZ - StaĂžiunea PĂŁltiniÂş                                             40.000 mii lei
  3. PUD - extindere Cimitir                                             30.000 mii lei
Cap.51.02 AutoritĂŁĂži Publice                                                                    294.000 mii lei
  I)sursa de finanĂžare - surse proprii                             294.000 mii lei
Din care :
  • DotĂŁri total 294.000 mii lei
Din care
  1. Softuri                                                                              100.000 mii lei
  2. ArzĂŁtoare automate                                                             40.000 mii lei
  3. ÎncĂŁlzitor de apĂŁ tip Junkers                                                  2.500 mii lei
  4. Program topografic computerizat a municipiului Sibiu         151.500 mii lei
 

Anexa nr. 3
 
Repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor
bugetului local al anului 1998

  -mii lei -
 

Nr.crt DENUMIRE INDICATOR COD AN  

1998

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM.IV
I. VENITURI TOTAL   53599500
17194663
15311597
12719950
8373290
1 VENITURI PROPRII   21125000
6842663
6657337
4500000
3125000
2 SUME DEFALCATE    6872500
2000000
542260
1711950
2618290
3 TRANSFER   25602000
8352000
8112000
6508000
2630000
 4 INVESTITII   8600000
2130000
800000
4000000
1670000
 5 PROTECÞIE   17002000
6222000
7312000
2508000
960000
               
 1 CHELTUIELI TOTAL   
53599500
15142201
15153445
13850358
9453496
 2 AUTORITÃÞI PUBLICE 5102
7494500
1321986
1380500
2400000
2392014
 3 ÎNVÃÞÃMÂNT 5702
6500000
2517556
2217900
1200000
564544
 4 SÃNATATE 5802
650000
146240
171250
200000
132510
 5 CULTURÃ , ARTÃ 5902
160000
34840
111600
13560
-
 6 ASISTENÞÃ SOCIALÃ 6002
3233000
569845
740200
1100000
822955
 7 SERVICII DEZV. PUBLICÃ ÂŞI LOCUINÞÃ 6302
29392000
8464863
8253319
7901798
4772020
 8 TRANSPORT ÂŞI COMUNICAÞII 6802
6100000
2085255
2278676
1000000
736069
 9 ALTE ACÞIUNI 7202
20000
1616
-
10000
8384
 10 FOND REZERVÃ BUGET 9502
50000
-
-
25000
25000
 11 EXCEDENT/ DEFICIT   -
+2052462
+158152
-1130408
-1080206
 


 Anexa nr. 4

 

  Bugetul DirecĂžiei AdministraĂžia PieĂželor pe anul 1998
 
                -mii lei-
 
  TOTAL VENITURI 

DIN CARE:

TOTAL AN TRIM. 1 TRIM.2 TRIM. 3 TRIM. 4
23.03   3.925.000 900.000 1.000.000 1.200.000 825.000
51 TAXE FORFETARE 1.800.000 400.000 500.000 600.000 300.000
  PRESTÃRI SERVICII 300.000 60.000 80.000 100.000 60.000
  CHIRII 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000
  ALTE VENITURI 325.000 70.000 95.000 90.000 70.000
 
  TOTAL CHELTUIELI 

DIN CARE:

3.925.000 608.260 1.213.500 1.274.040 829.200
01   3.515.000 608.260 1.213.500 964.040 729.200
02   1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000
10   1.127.000 281.900 281.900 281.900 281.900
10.01   877.400 219.350 219.350 219.350 219.350
10.03   10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
10.04   179.200 44.800 44.800 44.800 44.800
10.06   16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
10.07   45.000 11.250 11.250 11.250 11.250
11   315.000 78.750 78.750 78.750 78.750
12   51.400 12.850 12.850 12.850 12.850
13   6.000 1.500 1.500 1.500 1.500
24   783.000 108.260 212.000 226.240 236.500
24.01 ÎNCÃLZIRE 65.000 11.760 9.000 19.240 25.000
24.02 ILUMINAT 160.000 32.000 48.000 30.000 50.000
24.03 APÃ CANAL 

SALUB.

160.000 19.000 40.000 51.000 50.000
24.04 POªTÃ TELEF. 60.000 7.000 17.000 18.000 18.000
24.05 FURNITURI 

BIROU

47.500 7.500 10.000 15.000 15.000
24.06 MAT. CURÃÞENIE 45.000 6.000 13.000 13.000 13.000
24.07 ALTE MAT. 

PREST. SERV.

245.500 25.000 75.000 80.000 65.500
25 MAT. PREST. 

CU CARACT. 

FUNCÞIONAL

7.000 1.000 2.500 1.500 2.000
26 OB. INVENTAR 50.000 15.000 15.000 15.000 5.000
27 REP. 

CURENTE

1.000.000 55.000 550.000 300.000 95.000
29 CÃRÞI ÂŞI  

PUBLIC.

5.000 1.000 500 500 3.000
30 ALTE CHELT. 170.000 53.000 58.500 45.800 12.700
70 CHELT. DE  

CAPITAL

410.000 _ _ 310.000 100.000
 

   Anexa nr. 5  

 

Lista obiectivelor de investiĂžii pe anul 1998
DirecĂžia AdministraĂžia PieĂželor
 
                   -mii lei-
 
NR. CRT  DENUMIREA OBIECTIVULUI  VALOAREA TOTALà 

ACTUALIZATÃ

SURSE PROPRII
1. LUCRÃRI ÎN CONTINUARE _ _
2. LUCRÃRI NOI 319.000 319.000
3. ACHIZIÞII DE BUNURI ªI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII DIN TOTAL DESFêURAT POTRIVIT CLASIFICAÞIEI PE CAPITOLE BUGETARE 91.000 91.000
TOTAL DIN CARE 410.000 410.000
 

  Anexa nr.5/1
 
Alte cheltuieli de investiĂžii defalcate pe categorii de bunuri
DirecĂžia AdministraĂžia PieĂželor

 

 

Nominalizarea achiziĂžiilor de bunuri 

Âşi altor cheltuieli de investiĂžii

Cantitate Valoare ĂŽn mii lei 
DotĂŁri independente     
1. Agregat frigorific buc. 1 40.000
2. Stabilizator tensiune calculator buc. 1 2.500
3. Compresor aer buc. 1 5.000
4. Aparat sudurĂŁ oxigen buc. 1 5.000
5. PrelatĂŁ auto DACIA buc. 1 5.000
6. Mese metalice Obor buc. 10 20.500 
7. Sistem alarmĂŁ V. Aron buc.1 10.000
8. Porta voce buc.2 5.000
Total   91.000