Hotărârea nr. 94/1998

HOTARIREA NR. 94 privind avizarea documentaţiei ”PUD amenajare Piaţa Obor”
98h94
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 94
privind avizarea documentaţiei ”PUD amenajare Piaţa Obor”
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând referatul nr. 21401/1998, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune avizarea documentaţiei ”PUD amenajare Piaţa Obor” proiect nr.38/1997, întocmit de ”Transilvania Proiect”, arh. Ioan Haideciuc,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ’m” din Legea nr. 69/1991, ale art.2 şi 36 din Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, ale Legii nr.50/1991, republicată, precum şi ale Ordinului MLPAT nr.91/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se avizează varianta II din documentaţia ”PUD amenajare Piaţa Obor” proiect nr.38/1997, întocmit de ”Transilvania Proiect”, arh. Ioan Haideciuc, cu respectarea condiţiilor din avizul RAGCL, la fazele următoare de proiectare.

Art.2. Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu Consiliul Judeţean Sibiu, va analiza posibilitatea reamplasării târgului de animale, în extravilanul municipiului Sibiu sau în altă localitate.

Art.3. DUAT, Direcţia Administraţia Pieţelor şi Direcţia Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

SECRETAR,
SILVIU NICA