Hotărârea nr. 93/1998

HOTARIREA NR. 93 privind avizarea documentaţiei ”PUD amplasare biserică ortodoxă din lemn, cartierul Vasile Aaron- Parohia Trei Stejari III” - actualizare 1998
98h93
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 93
privind avizarea documentaţiei ”PUD amplasare biserică ortodoxă din lemn, cartierul Vasile Aaron- Parohia Trei Stejari III” - actualizare 1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând referatul nr. 24510/1998, al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune avizarea documentaţiei ”PUD amplasare biserică ortodoxă din lemn, cartierul Vasile Aaron- Parohia Trei Stejari III” - actualizare 1998 întocmită de SC VESELI PROIECT SRL - arh. Veseli Paul,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ’m” din Legea nr. 69/1991, ale art.2 şi 36 din Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, ale Legii nr.50/1991, republicată, precum şi ale Ordinului MLPAT nr.91/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se revocă Hotărârea nr.104/1996, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, referitoare la amplasarea anterioară a bisericii, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Se va rezilia contractul de concesionare încheiat între Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu şi Consiliul Local al Municipiului Sibiu, încheiat pe o perioadă de 10 ani, pentru terenul înscris în CF Şelimbăr nr.2021, cu nr.top. 1108/1/2, în suprafaţă de 1600 mp.

Art.3. Se avizează documentaţia ”PUD amplasare biserică ortodoxă din lemn, cartierul Vasile Aaron- Parohia Trei Stejari III” - proiect nr. 14/1994, actualizat 1998, întocmită de SC VESELI PROIECT SRL - arh. Veseli Paul.

Art.4. Delimitarea şi atribiuirea terenului se va stabili ulterior pe baza documentaţiei întocmite în acest scop.

Art.5. DUAT şi Direcţia Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

SECRETAR,
SILVIU NICA