Hotărârea nr. 92/1998

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidarea zidului cetăţii - centura I-II în zona străzii Pasajul Scărilor din Municipiul Sibiu" (Consultați și HCL NR. 205/2006)
98h92
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
  HOTĂRÂREA NR. 92
privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Consolidarea zidului cetăţii - centura I-II în zona străzii Pasajul Scărilor din Municipiul Sibiu
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând referatul nr. 27147 /1998, al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate ”Consolidarea zidului cetăţii - centura I-II în zona străzii Pasajul Scărilor din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

În conformitate cu prevederile art.1.9 din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.727/1993, precum şi cu prevederile art. 20, alin. (2), lit.”m” din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate ”Consolidarea zidului cetăţii - centura I-II în zona străzii Pasajul Scărilor din Municipiul Sibiu, varianta 2:

- Valoare totală 6.387.246 mii lei

    din care
- Construcţii-montaj 5.376.655 mii lei

Art.2. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

 
SECRETAR,
SILVIU NICA