Hotărârea nr. 90/1998

HOTARIREA NR. 90 privind majorarea tarifelor pentru prestațiile efectuate de RAGCL Sibiu - Agenția Domeniului Public
98h90
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A  N R . 90
privind majorarea tarifelor pentru prestaţiile efectuate de RAGCL Sibiu - Agenţia Domeniului Public
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând referatul nr.27233/1998, al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea majorării tarifelor pentru prestaţiile efectuate de RAGCL Sibiu - Agenţia Domeniului Public, motivată de aplicarea coeficienţilor de indexare a salariilor conform art.2 din HG nr.208/1998,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum şi avizul Comisiei pentru servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art.20, alin (2), lit.’’j’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1 Se aprobă majorarea tarifelor pentru prestaţiile efectuate de RAGCL Sibiu Agenţia Domeniului Public, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 
Art.2 RAGCL Sibiu-Agenţia Domeniului Public va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.
 
 

PREŞEDINTE
ION ARITON

SECRETAR
 SILVIU NICA

 


Anexa nr.1
Tarife pentru prestaţiile efectuate de RAGCL-Agenţia Domeniului Public
 
Nr. crt.
 
Tarif
-lei-
1
Scris cruce
2800
2
Tras clopot
1500
3
Înmormântare efectuată cu maşina  
mortuară
96500
4
Transportul coşciugului gol la domiciliu
15300
5
Transportul cu maşina al decedatului de acasă la camera mortuară sau de la morgă acasă
44200
6
Înhumare, săpatul gropii
117000
7
Ridicarea capacului de pe mormânt
12400
8
Închirierea capelei o zi
23300
9
Înmormântare în afara municipiului
9650/km
10
Manipulare decedat în cazul transportului cu alte firme autorizate
9400
11
Dezinfectat autofunerară
7700
12
Exhumare cadavru
143000
13
Taxa de salubrizare cimitir
7000/an/loc mormânt
14
Curăţat coş şi o ardere (pentru populaţie)
11000
15
Curăţat sobe de gătit la unităţi economice
11200
16
Desfundat coş cuib de păsări
11300
17
Curăţat elemenţi cuptor pâine
34300
18
Curăţat element cazan industrial
34300
19
Curăţat coş industrial
23000
20
Blocaj roţi autoturism care parchează în locuri nepermise
73000
21
Intrare Grădina Zoologică 
-adulţi 
-elevi, studenţi, militari
3500
2300
22
Închiriat barcă sau hidrobicicletă 0,5 ore
11000