Hotărârea nr. 9/1998

HOTARIREA NR. 9 privind repartizarea unui spatiu în Sibiu, Piata Mare nr.14
98h9
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTARÂREA NR. 9
privind repartizarea unui spatiu în Sibiu, Piata Mare nr.14
 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta extraordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr.5342/1998, prin care Directia Patrimoniu, propune Comisiei de Comert si Servicii Publice, repartizarea spatiului situat în Sibiu, str.Piata Mare, nr.14 , în suprafata de 83,41 mp.,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu art.20, alin.(2), litera’’g’’, din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Se aproba repartizarea spatiului situat în Sibiu, Piata Mare nr.14, în suprafata de 83,41mp., pentru P.U.N.R. , filiala Sibiu, (cu destinatia ’’sediu de partid’’).

Art.2.: Directia Patrimoniu si Agentia de Administrare Fond Locativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 29 ianuarie 1998

 

 
PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI