Hotărârea nr. 89/1998

HOTARIREA NR. 89 privind aprobarea Normelor privind desfășurarea transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu
98h89
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
  HOTĂRÂREA NR. 89
privind aprobarea Normelor privind desfăşurarea transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 1998,

Analizând referatul nr. 27086/1998, al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Normelor privind desfăşurarea transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art.51, alin.(1), lit. ”A” şi alin.(2) din Ordinul Ministrului Transportului nr.527/1997, precum şi ale art. 20, alin. (3) din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă Normele privind desfăşurarea transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu, cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după 60 de zile de la data adoptării.

Art.3. Direcţia Tehnică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cerând în acest sens sprijinul Poliţiei Municipiului Sibiu şi reprezentanţilor Oficiului Rutier.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

SECRETAR,
SILVIU NICA

 


Anexa nr.1
NORME PRIVIND DESFĂŞURAREA TRANSPORTURILOR ÎN REGIM TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU
 
Capitolul 1
METODOLOGIA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE
 

Art. 1.: În conformitate cu art.51, alin.(1), litera’’a’’ şi alin.(2) din Ordinul Ministrului Transportului nr.527/1997, pentru desfăşurarea activităţii de taximetrie, pe teritoriul municipiului Sibiu, se elaborează prezentele Norme.

Art.2.: Conducătorilor auto care desfăşoară transporturi în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Sibiu, li se va elibera o autorizaţie, de către Primarul Municipiului Sibiu, care să certifice calitatea de conducător auto care desfăşoară activitatea de taximetrie pe teritoriul municipiului Sibiu, cu un autovehicul corespunzător.

Art.3.: Autorizaţia se va viza anual.

Art.4.: Pentru obţinerea autorizaţiei,conducătorul auto va prezenta, la Primăria Municipiului Sibiu, Centrul de informare a Cetăţenilor, următoarele documente:

- cerere tip - model Anexa 1A;

- permisul de conducere - copie xerox;

- atestatul pentru practicarea activităţii de taximetrie eliberat de organele de poliţie cu viza anuală - copie xerox;

- certificat de înmatriculare - copie xerox;

- dovada achitării impozitului forfetar la Administraţia Financiară în conformitate cu Hotărârea nr.14/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu - copie xerox.

La obţinerea autorizaţiei conducătorului auto, i se vor înmâna şi prezentele norme, pe care are obligaţia să le cunoască şi să le respecte.

Art.5.: Evidenţa autorizaţiilor eliberate de către Primarul Municipiului Sibiu va fi ţinută într-un registru special, la Direcţia Tehnică, unde se vor şi instrumenta dosarele. Autorizaţia se va elibera în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. În cazul nedepunerii tuturor documentelor necesare sau în cazul constatării anumitor nereguli, se va comunica în scris solicitantului, în termen de 10 zile.

Art.6.: Autorizaţia are valabilitate numai pe teritoriul municipiului Sibiu şi nu poate înlocui licenţa de transport şi licenţa de execuţie.

Art.7.: În cazul în care cursele se derulează în regim interurban şi/sau internaţional, este obligatorie obţinerea licenţei de transport şi licenţei de execuţie, în conformitate cu art.51 din Ordinul 527/1997.

Art.8.: Licenţele de transport şi licenţele de execuţie pentru trasportul interurban şi internaţional, se eliberează de către Oficiul Rutier Central sau Serviciile sale organizate la nivelul judeţului Sibiu.

Art.9.: Licenţele de transport şi cele de execuţie eliberate pentru transporturile de tip interurban şi internaţional sunt valabile şi în interiorul localităţiilor de plecare - destinaţie, sau pe care vehiculele le tranzitează.

Art.10.: La schimbarea autovehiculului şi /sau a conducătorului auto se va solicita obţinerea unei noi autorizaţii în condiţiile sus menţionate.

Art.11.: Eliberarea autorizaţiei de transport şi a prezentelor norme se face după achitarea la caseria Primăriei Municipiului Sibiu a sumei de 5.000 lei.

 

Capitolul 2
PREVEDERI SPECIFICE PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE CU TAXIMETRELE DE PE RAZA MUNICIPIULUI SIBIU

A. Condiţii privind dotarea taximetrelor aparţinând agenţilor economici şi persoanelor fizice

1. Autovehicolele trebuie să fie atestate prin inspecţia tehnică periodică în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.594/1991 şi cu Ordinele comune ale Ministerului Transporturilor şi Ministerului de Interne.

2. În interiorul autovehicolelor trebuie să fie amplasat, la loc vizibil, un ecuson pe care să se afle înscrise denumirea şi sediul agentului economic, numele şi prenumele conducătorului autoturismului, precum şi tarifele practicate şi permisul fiscal.

3. Autovehicolul trebuie să fie dotat cu stingător de incendiu în stare de funcţionare precum şi cu triunghiuri reflectorizante pentru avarii.

4. Autovehicolul trebuie să fie prevăzut cu aparate de taxare iluminate şi dispuse vizibil, care să afişeze numărul de kilometri, treptele de tarif pe kilometru şi suma totală de plată. Aparatele de taxare vor fi etalonate şi sigilate în conformitate cu reglementările Institutului Naţional de Metrologie.

5. Autovehicolele trebuie să fie dotate cu o casetă de culoare albă, fixată transversal pe acoperiş, iluminată din interior cu un bec cu putere maximă de 30 W, având inscripţia TAXI, numele firmei şi numărul de telefon la care poate fi apelată firma respectivă. Forma şi dimensiunile casetei trebuie să respecte normele M.I..

6. Autovehicolul trebuie să aibă o capacitate de minim 4 locuri, menţionată şi în certificatul de înmatriculare.

7. Autovehicolul trebuie să aibă pe latura din dreapta cel puţin 2 (două) uşi.

8. Autovehicolul trebuie să fie dotat cu trusă de prim-ajutor completă, conform instrucţiunilor Ministerului sănătăţii.

9. Autovehicolul trebuie să dispună de spaţii special amenajate pentru transportul bagajelor.

10. Autouvehicolul trebuie să prezinte toate condiţiile de siguranţă, comoditate şi curăţenie.

B. Condiţii ce trebuie îndeplinite de către taximetrişti

1. Taximetriştii trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani.

2. Taximetriştii angajaţi de către agenţi economici trebuie să fie posesori ai permisului de conducere de cel puţin 3 (trei) ani, sau să fi lucrat efectiv ca şoferi profesionişti cel puţin un an.

3. Taximetriştii care sunt persoane fizice autorizate să desfăşoare această activitate, trebuie să fie posesori ai permisului de conducere de cel puţin 5 (cinci) ani.

4. Taximetriştii trebuie să fie apţi medical, psihologic, conform baremului de examinare A, din Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului de Interne nr.57/2075/1983.

5. Taximetriştii trebuie să nu fi avut vreodată permisul de conducere anulat.

6. Taximetriştii trebuie să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce pentru consum de băuturi alcoolice în ultimii 3 (trei) ani.

7. Taximetriştii trebuie să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare şi o comportare civilizată faţă de pasageri.

8. Taximetrişii trebuie să respecte regimul de muncă şi odihnă al şoferilor.

C. Condiţii privind executarea transportului

1. Taximetristul trebuie să utilizeze pe tot timpul efectuării transportului aparatele de taxare.

2. Taximetristul trebuie să acorde timp suficient pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

3. Taximetristul trebuie să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din autovehicol.

4. Taximetristul trebuie să nu admită transportul cu autovehicolul a materialelor inflamabile, materialelor explozibile precum şi a obiectelor sau mărfurilor care sunt interzise la transport prin dispoziţii legale.

D. Drepturile şi obligaţiile taximetriştilor

1. Taximetriştii au obligaţia să prezinte organelor de control împuternicite următoarele documente:

- permisul de conducere;

- autorizaţia pentru practicarea activităţii de taximetrie sau licenţa de transport şi de execuţie.

2. Taximetriştii au obligaţia să aştepte clienţii numai în staţiile special amenajate, în limita locurilor.

3. Taximetriştii au obligaţia să intre în rând în staţii, în ordinea sosirii lor.

4. Taximetriştii au obligaţia să menţină curăţenia în incinta staţiilor de aşteptare.

5. Taximetriştii au obligaţia să transporte maxim numărul de călători egal cu numărul locurilor din autovehicol prevăzut în certificatul de înmatriculare.

6. Taximetriştilor le este interzis:

- să staţioneze nejustificat cu autovehicolul pe drumurile publice;

- să introducă în circulaţie autovehicolul cu defecţiuni ce pun în pericol securitatea pasagerilor şi a traficului.

7. Taximetriştii au obligaţia să respecte legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice.

8. Taximetriştii au obligaţia să folosească întotdeauna drumul cel mai scurt spre destinaţia solicitată de client.

9. Taximetriştii au obligaţia să respecte cu stricteţe tariful declarat şi afişat. Practicarea altor tarife decât cele afişate conform orelor de funcţionare, la constatarea organelor împuternicite, duce la ridicarea autorizaţiei.

10. Taximetriştii au dreptul de a refuza călătorii în stare de ebrietate sau care prezintă pericol potenţial pentru integritatea lor sau a autoturismului.

9. Taximetriştii au dreptul de a refuza încărcarea şi transportarea obiectelor care pot murdări sau deteriora autovehicolul.

E. Staţii utilizate în transportul de persoane cu taximetre

1. Staţiile sunt puncte fixe cu caracter permanent destinate opririi taximetrelor în vederea aşteptării pasagerilor.

2. Amplasamentul staţiilor şi numărul de locuri din fiecare staţie se stabileşte de către Primăria Municipiului Sibiu, de comun acord cu Poliţia Municipiului Sibiu şi cu reprezentanţii taximetriştilor, urmând a fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

3. În termen de 90 de zile de la stabilirea amplasamentelor pentru staţii, prin grija Primăriei Municipiului Sibiu, acestea vor fi marcate corespunzător, vor fi dotate cu coşuri de gunoi şi se va asigura funcţionarea iluminatului public existent în zonă.

F. Sancţiuni

Nerespectarea condiţiilor impuse prin prezentele norme la punctele A,C şi D, se sancţionează cu amendă de la 400.000 la 600.000 lei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei nr.44/1997, completate cu prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către organele de poliţie, împuterniciţii Primarului Municipiului Sibiu şi reprezentanţii Oficiului Rutier.