Hotărârea nr. 83/1998

HOTARIREA NR. 83 privind aprobarea prelungirii contractului Nr. 10/1997 încheiat între Primăria municipiului Sibiu și R.A.G.C.L.-A.D.P.C.
98h83
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 83
privind aprobarea prelungirii contractului Nr. 10/1997 încheiat între Primăria municipiului Sibiu şi R.A.G.C.L.-A.D.P.C.
 

Consiliul Local al municipiului Sibiu , în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998

Analizând referatul nr.29134 din 25.06.1998 al Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea prelungirii contractului nr.10/1997 încheiat între Primăria municipiului Sibiu şi R.A.G.C.L.-A.D.P.C. prin act adiţional până la 31.12.1998, pentru lucrările de reparaţii străzi, finanţate de la bugetul statului şi din Fondul Special al drumurilor publice, capitolul -cheltuieli curente -reparaţii, întreţinere administrare şi covoare bituminoase

În conformitate cu prevederile articolului 20, alin.2 litera ’’ h’’ din Legea 69/1991

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, republicată
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea Contractului Nr.10/1997 până la 31.12.1998 privind executarea lucrărilor de reparaţii străzi în municipiul Sibiu, finanţate din bugetul de stat şi din Fondul Special al drumurilor publice , capitolul cheltuieli curente -reparaţii, întreţinere, administrare - covoare asfaltice, încheiat între R.A.G.C.L.-A.D.P.C.-în calitate de executant şi Primăria municipiului Sibiu în calitate de beneficiar.

Art.2. Direcţia tehnică, Direcţia economică şi R.A.G.C.L.-A.D.P.C. vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 25.06.1998

 

PREŞEDINTE
ION ARITON

 

 SECRETAR
SILVIU NICA