Hotărârea nr. 82/1998

HOTARIREA NR. 82 privind înființarea Societății Comerciale URBANA S.A. rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Sibiu
98h82
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTĂRÂREA NR. 82
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale URBANA S.A. rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizînd propunerile Comisiei pentru definitivarea programului de reorganizare a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.40/1998,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ’h’, ’i’, ’j’ şi ’k’ din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Societăţii Comerciale URBANA Societate pe Acţiuni Sibiu, începând cu data de 1.07.1998

Se aprobă actul constitutiv al SC URBANA SA, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea comercială nou înfiinţată preia drepturile şi obligaţiile ce-i revin prin divizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu.

Scopul şi obiectul de activitate al SC URBANA SA sunt cuprinse în Capitolul 2 al actului constitutiv.

Bunurile mobile şi imobile cuprinse în capitalul social al SC URBANA SA, sunt cuprinse în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, care intră în competenţa societăţii nou înfiinţate sunt cuprinse în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Investiţiile în curs de execuţie, repartizate societăţii nou înfiinţate, sunt cuprinse în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SC URBANA SA Sibiu, va avea un număr de 82 persoane angajate. Personalul se consideră transferat în interesul serviciului. Se aprobă programul de restructurare a personalului conform O.G. nr.9/1997.

Art.3. Se trec în domeniul public al municipiului Sibiu, bunurile imobile cuprinse în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se trec în domeniul privat al municipiului Sibiu, bunurile imobile cuprinse în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, R.A.G.C.L. Sibiu şi consiliul de administraţie al societăţii.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

 SECRETAR,
 SILVIU NICA