Hotărârea nr. 8/1998

HOTARIREA NR. 8 privind constituirea Comisiei pentru analizarea propunerilor privind atribuirea si schimbarea de denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local
98h8
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A   N R .8
privind constituirea Comisiei pentru analizarea propunerilor privind atribuirea si schimbarea de denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 29.01. 1998,

Analizând referatul nr. 2559/1997 al Directiei Administratie, prin care se propune constituirea unei comisii pentru analizarea propunerilor privind atribuirea si schimbarea de denumiri, de strazi, de piete si de obiective de interes local,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 100/1990, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, precum si cu prevederile art.20, alin(2), lit.’’m1’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Art. 1. Se constituie Comisia pentru analizarea propunerilor privind atribuirea si schimbarea de denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes local, în urmatoarea componenta:

 
1. ing. Ittu Ioan - viceprimar al municipiului Sibiu - presedinte

2. arh. Bucur Ioan - Inspectoratul pentru Cultura al Jud. Sibiu- membru

3. cercet. Deleanu Valeriu - Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA- membru

4. prof. dr. Grecu Victor - sef Catedra Facultatea de Litere, Istorie si Jurnalistica Sibiu- membru

5. dr. Ittu Constantin - Muzeul Bruckenthal - membru

6. prof. Lungu Cornel - directorul Muzeului de Istorie - membru

7. critic de arta Muresan Valentin- Muzeul Bruckenthal - membru

 
Art.2.: Comisia va analiza propunerile privind atribuirea si schimbarea de denumiri si le va prezenta spre aprobare Consiliului Local, putând face propuneri si din proprie initiativa.

 

Adoptata în Sibiu, la 29 ianuarie 1997.

 

PRESEDINTE,

Aurel Colomei