Hotărârea nr. 78/1998

HOTARIREA NR. 78 privind înființarea Societății Comerciale APÃ-CANAL S.A. rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Sibiu
98h78
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 78
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale APĂ-CANAL S.A. rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.06.1998,

Analizînd propunerile Comisiei pentru definitivarea programului de reorganizare a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ’h’, ’i’, ’j’ şi ’k’ din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Societăţii Comerciale APĂ-CANAL Societate pe Acţiuni Sibiu, începând cu data de 1.07.1998.

Se aprobă actul constitutiv al SC APĂ-CANAL SA Sibiu, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea comercială nou înfiinţată preia drepturile şi obligaţiile ce-i revin prin divizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Sibiu.

Scopul şi obiectul de activitate al SC APĂ-CANAL SA sunt cuprinse în Capitolul 2 al actului constitutiv.

Bunurile mobile şi imobile cuprinse în capitalul social al SC APĂ-CANAL SA, sunt cuprinse în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, care intră în competenţa societăţii nou înfiinţate sunt cuprinse în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Investiţiile în curs de execuţie, repartizate societăţii nou înfiinţate, sunt cuprinse în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SC APĂ-CANAL SA Sibiu, va avea un număr de 541 persoane angajate. Personalul se consideră transferat în interesul serviciului. Se aprobă programul de restructurare a personalului conform O.G. nr.9/1997.

Art.3. Se trec în domeniul public al municipiului Sibiu, următoarele bunuri: reţelele de apă, reţelele de canalizare.

Se trec în domeniul privat al municipiului Sibiu uzina de apă, staţia de epurare, contorii şi branşamentele.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, R.A.G.C.L. Sibiu şi consiliul de administraţie al societăţii.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
NICOLAE TARCEA

 SECRETAR,
 SILVIU NICA