Hotărârea nr. 77/1998

HOTARIREA NR. 77 privind încetarea suspendării drepturilor și obligațiilor ce le revin în calitate de consilieri domnilor Ioan Ittu și Ioan Sturz, viceprimari ai municipiului Sibiu
98h77
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 HOTÃRÂREA NR. 77
privind ĂŽncetarea suspendĂŁrii drepturilor Âşi obligaĂžiilor ce le revin ĂŽn calitate de consilieri domnilor Ioan Ittu Âşi Ioan Sturz, viceprimari ai municipiului Sibiu
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 22.06.1998,

La propunerea Comisiei pentru administraĂžie publicĂŁ localĂŁ, apĂŁrarea ordinii publice, respectarea drepturilor Âşi a libertĂŁĂžilor cetĂŁĂženilor,

Vãzând Decizia nr.83/19.05.1998, a CurÞii ConstituÞionale, privind excepÞia de neconstituÞionalitate a dispoziÞiilor OrdonanÞei de urgenÞã a guvernului nr.22/1997, pentru modificarea ºi completarea Legii administraÞiei publice locale, republicatã,

În conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1) din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, republicatã,

 

HOTÃRêTE:
 

Art.1. Înceteazã suspendarea drepturilor ºi obligaþiilor ce revin în calitate de consilieri domnilor Ioan Ittu ºi Ioan Sturz, viceprimarii municipiului Sibiu.

Art.2. Prevederile art.2 al Hotãrârii nr.84/1997, referitoare la validarea mandatului de consilier al domnului Martin Eugen În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, precum ºi prevederile Hotãrârii nr.1/1998, privind validarea mandatului de consilier al domnului Grigorie Dobrescu, În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, κi Înceteazã valabilitatea.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
NICOLAE TARCEA

 SECRETAR,
 SILVIU NICA