Hotărârea nr. 73/1998

HOTARIREA NR. 73 privind cererea de demitere a domnului Dan Condurat din funcția de Primar al Municipiului Sibiu
98h73
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 
H O T Ã R Â R E A   N R . 73
privind cererea de demitere a domnului Dan Condurat din funcĂžia de Primar al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.05.1998,

Vãzând referatul unui numãr de 18 consilieri locali ºi prevederile art.41 din Legea nr. 69/1991,

In temeiul art.20, alin.(1) Âşi art. 28, alin.(1) Âşi (4) din Legea nr. 69/1991, legea administraĂžiei publice locale,

 

H O T Ã R Ã ª T E:

 

Art. unic. Se solicitã Prefectului JudeÞului Sibiu ºi Guvernului României declanºarea procedurii de demitere ºi demiterea domnului Dan Condurat din funcÞia de Primar al Municipiului Sibiu pentru motivele cuprinse În referatul anexat, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PRESEDINTE,
CONSTANTIN OPREAN