Hotărârea nr. 72/1998

HOTĂRÂREA NR. 72 privind darea în folosință gratuită către A.S. LOTUS a unui teren de pe malul Cibinului pentru amenajare de pistă de autocros - show (Revocată prin HCL NR. 101/2001)
98h72
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR.72
privind darea în folosinţă gratuită către A.S. LOTUS a unui teren de pe malul Cibinului pentru amenajare de pistă de autocros - show.
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând consilierilor Iuliana Drăguţoiu, Alexandru - Ioan Olteanu şi Eugen Martin, precum şi al serviciilor specializate din Primărie,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, literele ’’g’’, ’’n’’, ’’o’’ şi ale art.86 din Legea nr. 69/1991,

În temeiul prevederilor art.28, Legea nr.69/1991, republicată privind administraţia publică locală şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1.: Se dă în fololosinţă gratuită pe termen de 10 ani terenul de pe malul Cibinului cu nr.top. şi C.F. conform aexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în suprafaţă de 39.037 mp, către FEDERAŢIA AUTOCROS SHOW.

Art.2.: Terenul va fi folosit pentru amenajări sportive de interes local şi naţional, respectiv a unor trasee pentru ciclocros, motocros şi autocros.

Art.3.: Terenul va fi folosit numai în scopul activităţii sportive şi agrementului şi cu scop nelucrativ.

Art.4.: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Patrimoniu, D.U.A.T şi Serviciul Juridic.

 

Dată în Sibiu, la 28 mai 1998

 

PREŞEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN