Hotărârea nr. 7/1998

HOTARIREA NR. 7 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.169/1997
98h7
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R .7
privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.169/1997

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 1881/1998 al Directiei Economice, prin care se propune modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.169/1997, privind stabilirea salarizarii personalului din Primaria Sibiu si a indemnizatiilor de sedinta ale consilierilor locali si functionarilor Primariei,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea

domeniului public si privat al municipiului si avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera ’’d’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Articol 1: Se modifica Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.169/1997, urmând ca articolele (3) si (4) sa devina articolele 4, respectiv 5 si se completeaza cu un nou articol, care va avea urmatorul cuprins:

’’ Elementele sistemului de salarizare privind sporurile, avansarea în functii, în grade sau trepte profesionale, gradatii si premii, precum si salariul de merit, sunt cele reglementate de Legea nr.40/1991.’’

 

Adoptata în Sibiu, la 29 ianuarie 1998

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI