Hotărârea nr. 68/1998

HOTARIREA NR. 68 privind rapoarte de expertiză întocmite în vederea delimitării sau partajării imobilelor aflate în indiviziune
98h68
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTÃRÂREA NR. 68
privind rapoarte de expertizĂŁ ĂŽntocmite ĂŽn vederea delimitĂŁrii sau partajĂŁrii imobilelor aflate ĂŽn indiviziune
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.05.1998,

Anlizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.728 din Codul Civil ºi ale art.84 , alin. (3) din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTÃRêTE:
 

Art.1. Nu se Însuºesc rapoartele de expertizã cuprinse În anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Seviciul juridic-contencios se va Îngriji de punerea În aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri ºi de comunicarea ei cãtre instanÞa judecãtoreascã.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN


ANEXA NR.1.

 

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulaĂžie Âşi a
sultelor ĂŽn litigiile privind schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune,
renunÞãrile la drepturi sau recunoaºterile de drepturi În favoarea terÞelor persoane, neÎnsuºite de cãtre Consiliul Local
 
 
Nr.
crt.
Nr.
dosar instanÞã
Coproprietari
Cote
Adresa
Nr. 
camere
Valoarea de
circulaĂžie
-mii lei-
Sulta 
cuvenitĂŁ
-mii lei-
Supraf.
teren
-mp-
OBSERVAÞII
 
 
 
1.
 
 
8197/1997
Statul Român
 
Bârsan Miron
 
Bârsan Adriana
4/20
 
 
 
16/20
 
str. General
Dragalina
nr.14
 
 
teren
 
 
54.191,214
 
 
10.838,242
 
 
472mp
Nu se Însuºeºte expertiza tehnicã deoarece coeficientul K este 5,04 ºi nu 2,80, cum a fost luat În calcul de expert. Aplicând acest coeficient a rezultat o valoare a terenului eronatã de 117.297 lei/mp faÞã de 211.083lei/mp realã.
 
 
2,
 
 
 
8832/1997
Statul Român
 
PleÂşa Aristotel
 
PleÂşa Laura Marioara
 
1/2
 
1/2
 
 
 
str. Calan nr.31
 
 
 
 
100.000
 
 
 
50.000
 
 
 
241mp
Nu se Însuºeºte expertiza tehnicã deoarece imobilul este partajabil În naturã; la ora actualã imobilul este formulat din douã unitãÞi locative distincte. La parterul imobilului locuiesc persoane În baza contractului de Închiriere Încheiat cu Statul român.
 
 
 
 
3.
 
 
 

 

 
5500/1997
Statul Român
Pamfil Ilie
Pamfil Virgil
Radu Dumitru
Mitea Ana Aurelie
Mitea Aurelia Rodica
Oana Ieronim
Oana Eugenia
 
5/8
3/8
1/2
 
1/2
 
 
 
 
str. Morilor
nr.53
 
 
 
 
 
18.462
 
 
 
 
16.086
 
 
 
 
 
 
47.39.
Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte expertiza
deoarece nu au fost stabilite cotele 
de proprietate ale fiecĂŁrui coproprietar,
precum Âşi cuantumul sultelor.
 
 
4.
 
 
 
931/1998
Statul Român
 
Ionescu Liehn
Dan Andrei
1/2
 
1/2
 
 
str. Goethe nr.28
 
 
3
 
 
112.000
 
 
56.000
 
 
972mp
Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte expertiza tehnicĂŁ efectuatĂŁ ĂŽn cauzĂŁ de cĂŁtre expertul Berariu Tudor, deoarece acest imobil este comod partajabil ĂŽn naturĂŁ, ĂŽn cota statului locuind ĂŽn calitate de chiriaÂşi douĂŁ familii