Hotărârea nr. 67/1998

HOTARIREA NR. 67 privind darea în folosinţă gratuită a ’’BAZEI HIPICE’’ Sibiu către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SIBIU
98h67
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTARAREA NR. 67
privind darea în folosinţă gratuită a ’’BAZEI HIPICE’’ Sibiu către CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SIBIU
 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând referatul nr.45980/1997, al consilierului Alexandru Ioan Olteanu şi referatul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune darea în folosinţă gratuită a Bazei Hipice Sibiu către Clubul Sportiv Municipal Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru activităţi ştiinşifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement şi al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

In conformitate cu prevederilor art.20, litera’’n’’şi ’’ o’’ şi art.86 din Legea nr.69/1991,

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.: Se dă în folosinţă gratuită, până la 31.12.1998, către Clubul Sportiv Municipal Sibiu şi Clubul Sportiv Universitar Sibiu, BAZA HIPICĂ din Sibiu, cu excepţia spaţiilor cu destinaţia comercializare produse, depozite şi prestări servicii.

Art.2.: Clubul Sportiv Municipal Sibiu şi Clubul Sportiv Universitar Sibiu au obligaţia să întreţină în condiţii foarte bune Baza Hipică şi dotările aferente, să plătească consumurile energetice şi de apă curentă şi să nu întreprindă nici o acţiune de modernizare, schimbare a regimului de folosinţă şi altele, fără acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 3.: Pentru spaţiile cuprinse în perimetrul Bazei Hipice, cu destinţia comercializare produse, depozite şi prestări servicii, etc., aflate în litigiu, se vor face propuneri de administrare după soluţionarea litigiilor.

Art.4.: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Primăria Municipiului Sibiu - Direcţia patrimoniu, Direcţia tehnică şi Direcţia economică.

 

 

Adoptată în Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN OPREAN