Hotărârea nr. 66/1998

HOTARIREA NR. 66 privind avizarea documentatiei PUD HOTEL PENSIUNE Soseaua Alba-Iulia nr. 104 Sibiu .
98h66
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 66
privind avizarea documentaţiei " PUD HOTEL PENSIUNE" Soseaua Alba-Iulia nr. 104 Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând referatul nr. 5462 din 21.04.1998, prin care Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentaţiei " PUD HOTEL PENSIUNE- Soseaua Alba-Iulia nr. 104 Sibiu, proiect nr. 01 din 1997, întocmit de SC PRO & DES SRL,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art.20, litera ’’m’’, din Legea nr.69/1991, ale art.2 şi art.36 din Hotărârea Guvernului nr.525/1996, ale Legii nr. 50/1991 republicată, şi ale Ordinului nr.91/1991 al MLPAT,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 22 /1997,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se avizează documentaţia PUD HOTEL PENSIUNE" , Soseaua Alba-Iulia nr. 104, pe un teren proprietate particulară, proiect nr. 01 din 1997, varianta 2, întocmit de SC PRO & DES SRL, cu următoarele condiţii şi completări:

- realizarea construcţiei se va face prin restudierea volumetriei pentru corp servicii;

- în autorizaţia de construire se va condiţiona realizarea unei parcări prin demolarea corpului parter, front la strada Şoseaua Alba-Iulia.

Art. 2 Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

Adoptată în Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 
PRESEDINTE,
CONSTANTIN OPREAN