Hotărârea nr. 64/1998

HOTĂRÂREA NR. 64 privind Metodologia de autorizare a funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii, producție (Revocată de HCL NR. 243/2003)
98h64
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 64
privind Metodologia de autorizare a funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând referatul nr. 13635/18.03.1998, prin care Direcţia Patrimoniu propune Metodologia de autorizare a funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie,

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/1997, nr. 30/1994, completată cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 99/1996 şi 69/1997,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ

În conformitate cu prevederile art. 20, lit. "p" şi "s" şi art.44 lit. "k1" şi "n" din Legea nr. 69/1991, ale Legii nr. 50/1991 republicată, ale Legii nr. 137/1995, ale art.64 din Legea nr. 114/1996 republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994, aprobată prin Legea nr.129/1994, precum şi cu prevederile Legii nr. 12/1990,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Metodologia de autorizare a funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aplica după expirarea unui termen de 15 zile de la data aducerii ei la cunoştinţă publică. Odată cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 1/1993, îşi încetează valabilitatea.

Art.3. Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la 28 mai 1998.

 

PREŞEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN


 

ANEXA nr. 1
Metodologia de autorizare a funcţionării unităţilor comerciale,
de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie

 

1. Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie, cu sediul sau domiciliul în municipiul Sibiu ori în alte localităţi din ţară sau străinătate, indiferent de forma de proprietate a capitalului şi a imobilului unde urmează să-şi desfăşoare activitatea, pot deschide unităţi comerciale, de alimentaţie publică, producţie, prestări servicii pe raza municipiului Sibiu, numai după eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii respective, de către Primarul municipiului Sibiu.

Autorizaţia va cuprinde denumirea şi sediul (domiciliul) persoanei juridice sau fizice, adresa şi firma unităţii unde se desfăşoară activitatea, profilul stabilit pentru unitatea respectivă, orarul de funcţionare, suprafaţa unităţii şi numărul de încăperi şi termenul de valabilitate.

2. Conform Legii nr. 50/1991, art.2 şi art.3, care reglementează autorizarea lucrărilor de amplasare, proiectare, executare şi funcţionare a construcţiilor, persoanele fizice şi juridice care deschid ateliere de producţie sau prestări servicii şi unităţi comerciale sunt obligate să obţină autorizaţie pentru stabilirea (schimbarea destinaţiei spaţiului) şi pentru efectuarea amenajările necesare funcţionării unităţilor amintite conform Legii nr. 114/1996 republicată, art.64.

Autorizaţia de construire, precum şi avizul de schimbare destinaţiei spaţiului, în condiţiile stabilite, se eliberează de Primarul municipiului Sibiu, în maxim 30 de zile.

3. Serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Sibiu, care verifică şi avizează documentaţia pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii, vor avea în vedere îndeplinirea cumulativă a unor condiţii referitoare la:

a) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism, cu privire la construcţiile sau modificările construcţiilor sau amenajărilor, care se fac pentru deschiderea unităţii;

b) activitatea care se desfăşoară în unitate să nu afecteze ordinea şi liniştea publică;

c) desfăşurarea unui comerţ civilizat, cu respectarea unor condiţii minime de urbanism comercial în ce priveşte obiectul de activitate al magazinului şi asigurarea condiţiilor de igienă şi salubritate a localurilor şi a spaţiilor învecinate;

d) verificarea îndeplinirii condiţiilor formale privitoare la autorizarea persoanei pentru a desfăşura activitatea solicitată în unitatea respectivă, a posesiei spaţiului, precum şi existenţa acordurilor şi avizelor organelor de specialitate prevăzute de lege;

e) acordul tuturor colocatarilor care deţin părţi comune indivize;

f) programul de funcţionare va fi precizat de persoana fizică sau juridică în cerere. La instrumentarea dosarului şi întocmirea autorizaţiei se va ţine cont ca activitatea să nu afecteze liniştea şi ordinea publică. În cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria municipiului Sibiu poate modifica programul de funcţionare.

4. Autorizaţia de funcţionare a unităţii se eliberează la cererea persoanei fizice sau juridice autorizate să desfăşoare activitatea solicitată, de regulă până la data eliberării autorizaţiei Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă al Judeţului Sibiu vizată pe anul în curs.

Atât eliberarea cât şi viza anuală a acestora se face după achitarea la organele financiare a taxei prevăzute de lege.

5. În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare persoanele interesate vor depune la centrul de informaţii din Primăria municipiului Sibiu, următoarele documente:

a) cerere de autorizare;

b) copie după certificatul de înmatriculare, copie după Statutul persoanei juridice sau, după caz, copie după autorizaţia de persoană fizică sau asociaţie familială eliberate conform Decretului-lege nr. 54/1990;

c) copia certificatului de înregistrare fiscală;

d) copie după autorizaţia Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă al Judeţului Sibiu;

e) copie după avizul organelor de pompieri;

f) copie după actul care atestă posesia legală a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea (contract închiriere sau extras C.F., după caz);

g) copie după acordurile şi avizele organelor de specialitate prevăzute de lege pentru activităţile expres stabilite (unde este cazul);

h) copia autorizaţiei sanitar-veterinare (unde este cazul);

i) copia autorizaţiei de mediu pentru activitatea desfăşurată în spaţiul în cauză;

j) copie după licenţa jocurilor de noroc însoţită de anexă - cu seria jocurilor expuse;

k) copia acordului colocatarilor care deţin părţi comune indivize;

l) copia contractului de salubrizare;

m) copia chitanţei pentru ”taxă autorizaţie” - pentru unitatea autorizată.

6. Pentru deschiderea şi funcţionarea unor unităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie cu profil determinat pe categorii mari de mărfuri sau servicii, precum şi pentru asigurarea unei dispersări optime, Comisia de comerţ a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Sibiu, vor stabili profilul tuturor unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie care funcţionează în spaţii proprietate de stat. Scoaterea la licitaţie pentru vânzarea sau închirierea spaţiilor respective se va face condiţionat de menţinerea profilului prevăzut pentru unitatea respectivă.

  7. În spaţiile proprietate privată a societăţilor comerciale, cooperaţiei sau persoanelor fizice, profilul unităţilor se va stabili la cererea posesorului spaţiului.

- Pentru desfăşurarea activităţii de comerţ "en-gross" pe raza municipiului Sibiu se va ţine cont, la eliberarea autorizaţiei de funcţionare, de posibilitatea desfăşurării acestui gen de comerţ, cât şi de respectarea tonajului admis reglementat prin semnele de circulaţie.

- Pentru construcţiile provizorii (chioşcuri, tonete, rulote etc.) delimitarea profilului de activitate se va face pe baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie, în care se va prevedea destinaţia construcţiei.

8. Deschiderea şi funcţionarea unor unităţi comerciale, de alimentaţie publică, pentru prestări servicii şi producţie, fără autorizaţia de funcţionare prevăzută de prezenta Metodologie, constituie contravenţie şi atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege persoanelor vinovate.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite de primar şi de personalul instituţiilor cu drept de control, conform prevederilor Legii nr. 12/1990 şi Ordonanţei nr.55/1994, aprobată prin Legea nr.129/1994.