Hotărârea nr. 63/1998

HOTARIREA NR. 63 privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr.14
98h63
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 63
privind repartizarea unui spaÞiu cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, situat În Sibiu, B-dul Victoriei nr.14
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽ ntrunit ĂŽ n s edint a ordinara din data de 11 mai 1998,

Analizând propunerile Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ, formulate În ºedinÞa din data de 19.03.1998, precum ºi raportul nr.22576/1998, al DirecÞiei Patrimoniu, prin care se propune repartizarea unui spaÞiu cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, situat În Sibiu, B-dul Victoriei nr.14,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, republicata privind administrat ia publica locala , modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã nr. 22/26 mai 1997 a Guvernului României,

 

HOTARA S TE:
 

Art.1.: Se aprobã Încheierea contractului de Închiriere În favoarea SC ADZ InternaÞional SRL Press, pe perioada 01.05.1998 - 30.06.1998, de cãtre R.A.G.C.L. Sibiu (A.A.F.L.C.V.L.), pentru spaÞiul cu altã destinaÞie decÎt aceea de locuinÞã (sediu presã), situat În Sibiu, B-dul Victoriei nr.14, cu suprafaÞa de 42,24 mp.

Art.2. DirecÞia Patrimoniu ºi RAGCL Sibiu, vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la 11 mai 1998.
 

PREÂŞEDINTE,

TEODOR ANCUÞA