Hotărârea nr. 61/1998

HOTARIREA NR. 61 privind aprobarea acordării titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu” Preşedintelui României, domnul prof. univ. dr. Emil Constantinescu
98h61
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 61
privind aprobarea acordării titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu” Preşedintelui României, domnul prof.univ.dr. Emil Constantinescu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din 11.05. 1998,

Analizând referatul nr. 22637/1998, al Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu’’,

În conformitate cu prevederile art. 20, lit”u” din Legea nr. 69 / 1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.: Se conferă titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SIBIU” domnului prof.univ.dr. Emil Constantinescu, Preşedintele României.

Art.2.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Sibiu şi Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale.

 

 

Adoptată în Sibiu, la 11 mai 1998

  PREŞEDINTE,

TEODOR ANCUŢA