Hotărârea nr. 6/1998

HOTARIREA NR. 6 privind rapoartele de expertiza întocmite în vederea delimitarii sau partajarii imobilelor aflate în indiviziune
98h6
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T A R Â R E A Nr. 6
privind rapoartele de expertizã întocmite în vederea delimitãrii sau partajãrii imobilelor aflate în indiviziune
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.

În conformitate cu prevederile art.728 din Codul civil si al art.84, alin.3 din Legea 69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991,privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Se însuseste raportul de expertiza cuprins în Anexa nr.I care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Serviciul juridic-contencios se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri si de comunicarea ei catre instanta judecatoreasca.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998.

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI


JUDETUL SIBIU                                                                                                                                                                         ANEXA LA HOTARAREA NR.6.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

S I T U A T I A
expertizelor întocmite coform art.84 alin.3 din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulatie si a
sultelor în litigiile privind schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate în indiviziune,
renuntarile la drepturi sau recunoasterea de drepturi în favoarea tertelor persoane, însusite de catre Consiliul Local
 
 
 
Nr.
crt.
Nr. dosar
instanta
Coproprietari
cote
Adresa
Nr.
camere
Valoarea
de
circulatie
[mii lei]
Sulta
cuvenita
[mii lei]
Supraf.
teren
[mp]
OBSERVATII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
pe cale
amiabila
Statul Român
cu 
Benchea Vasile
si altii
1/1
(1230mp)
1/1
(1000mp)
Sibiu
Frezorilor
nr.36
-
-
-
2230
Terenul în suprafata de 1230mp apartine Statului Român;

suprafata de 1000mp apartine lui Benchea Vasile s.a..

Propunem partajarea în natura în doua loturi:

-Statul Român conform cotei;

-Benchea Vasile s.a. conform cotei.