Hotărârea nr. 59/1998

HOTARIREA NR. 59 privind mutarea familiilor din unele imobile ce nu mai prezintă siguranță în exploatare
98h59
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A N R . 59
privind mutarea familiilor din unele imobile ce nu mai prezinta siguranta în exploatare
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizâ nd referatul nr. 11982/09.03.1998, al Comisiei sociale, prin care se propune mutarea familiilor din unele imobile ce nu mai prezinta siguranta în exploatare, necesitând lucrari de consolidare, conform expertizei tehnice efectuate,

In conformitate cu prevederile art. 20 lit. “ g “ din Legea nr.69/1991, ale Ordonantei Guvernului nr.20/1994, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr.67/1997 si a Legii nr.10/1995, privind calitatea în constructii.

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicata si modificata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 22/1997,

HOTA RA S TE:

 

Art.1.: Se aproba mutarea temporara a familiilor din imobilele ce nu mai prezinta siguranta în exploatare conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre, pe perioada efectuarii lucrarilor de renovare .

Art.2. Dupa efectuarea lucrarilor de renovare, familiile în cauza se vor muta în locuintele pe care le detin în prezent.

Art.3. Repartizarea locuintelor pentru chiriasii acestor imobile se va realiza de catre o comisie formata din directorul societatii de administrare a fondului locativ si cei doi consilieri care fac parte din Comisia sociala si din Consiliul de administratie al societatii comerciale care administreaza fondul locativ de stat.

Art.4.: Contractele de închiriere vor fi încheiate acestor familii doar pe perioada efectarii lucrarilor de renovare

Art.5.: Agentia Fond Locativ, în calitate de administrator al fondului locativ de stat, va notifica în scris chiriasilor faptul ca îsi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor în situatia în care nu se conformeaza obligatiilor legale.

Art.6.: Proprietarii aflati în imobilele expertizate tehnic, care nu iau masurile de interventie stabilite, vor fi actionati în judecata.

Art.7.: Vor asigura ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotarâri Directia Patrimoniu si Agentia de Administrare Fond Locativ.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA

 


Anexa nr.1

la Hotarârea nr. 59/1998

LISTA
locuintelor ce urmeaza a fi repartizate pe perioada determinata familiilor care locuiesc în imobilele ce nu mai prezinta siguranta în exploatare
 
 
Nr.crt.
Adresa
Numele si prenumele

fostilor chiriasi

Spatiul
Observatii
1 str.Filarmonicii nr.8 Casoltan Maria - dec. 2 camere + dep.  
2 str.Cojocarilor nr.5 Talpos Lucretia - rez. 2 camere + dep.  
3 str.A.Iancu nr.7 Moldovan Elena - dec. 2 camere + dep.  
4 str.Faurului nr.17 Rau Iosif - dec. camera + dep.  
5 str.T.Popovici nr.15 Puscas Dumitru - dec. camera + dep.  
6 str.Turnului nr.14 Schuster Wilhelm - dec. camera + dep.  
7 str.Moara de Scoarta nr.34 Serban Mihai - dec. camera + dep.  
8 Tiglari G1/74 Hasiu Maria -rez. camera + dep.  
9 Tiglari G2/49 Gherasim Emilia - dec. camera + dep.  
10 str.K. Haas nr.18 Barba Stefan - dec. camera + dep.  
11 Tiglari G1 /23 Szollosi Mihai - rez. camera + dep.