Hotărârea nr. 58/1998

HOTARIREA NR. 58 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.27/1991, privind modul de administrare a terenului extravilan preluat de S.C. " AGROINDUSTRIALA " S.A. Sibiu, situat în Zona Nord a municipiului Sibiu
98h58
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A   N R . 58
pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.27/1991, privind modul de administrare a terenuluiextravilan preluat de S.C. " AGROINDUSTRIALA " S.A. Sibiu, situat în Zona Nord a municipiului Sibiu

 

 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizâ nd referatul nr.ad.5653/1998, al Directiei Economice si Directiei Patrimoniu, prin care se propune modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.27/1991, privind modul de administrare a terenului extravilan, în suprafata de 228, 28 ha , preluat de S.C. “ AGROINDUSTRIALA " S.A. Sibiu, situat în zona Nord a municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de negociere,

Î n conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, precum si cu prevederile art. 20, lit. “ g “ din Legea nr. 69/1991,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 
HOTA RA S TE:
 

Art.1.: Se aproba completarea art. 1 din Hotarârea nr. 27/1998, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu urmatoarele aliniate:

’’ Pretul de închiriere pentru terenul de la aliniatul precedent va fi de 110.000.000 lei, urmând sa fie indexat cu rata inflatiei în momentul efectuarii ultimei plati pentru întreaga suma datorata.
Pretul rezultat dupa indexare va fi si pretul de pornire la licitatia pentru închirierea terenului pentru productia anului 1999.’’

Art.2.: Directia Patrimoniu si Directia Economica, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA