Hotărârea nr. 57/1998

HOTARIREA NR. 57 privind delegarea Primarului Municipiului Sibiu, pentru încheierea acordurilor și convențiilor pentru obținerea și utilizarea de fonduri externe nerambursabile
98h57
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T A R Â R E A N R . 57
privind delegarea Primarului Municipiului Sibiu, pentru încheierea acordurilor si conventiilor pentru obtinerea si utilizarea de fonduri externe nerambursabile
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizând referatul nr.ad.8862/1998 al Biroului Corp Control Primar, prin care se propune delegarea Primarului Municipiului Sibiu, pentru încheierea acordurilor si conventiilor pentru obtinerea si utilizarea de fonduri externe nerambursabile,

În conformitate cu art.20, alin.(2), lit.’’r’’ si ’’y1’’ din Legea nr.69/1991 si cu art.70, alin.(1), lit.”d” din Legea nr.72/1996,

În temeiul cu art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.22/1997 a Guvernului României,

 
HOTARASTE:

 

Art.1.: Se aproba delegarea Primarului Municipiului Sibiu, pentru încheierea acordurilor si conventiilor pentru obtinerea si utilizarea de fonduri externe nerambursabile (PHARE, BANCA MONDIALA, USAID, ONU etc.).

Art.2.: Se aproba utilizarea fondurilor descrise la art.1, conform art.70, alin.(1), litera ’’d’’ din Legea nr.72/1996.

Art.3.: Primarul municipiului Sibiu si Directia Economica vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 30 aprilie 1998

 
 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA