Hotărârea nr. 56/1998

HOTARIREA NR. 56 privind completarea și modificarea Metodologiei care reglementează organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aprobată prin Hot Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994
98h56
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T Ã R Â R E A N R . 56
privind completarea si modificarea Metodologiei care reglementeaza organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizâ nd referatul nr. 14131/ 1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu, prin care se propune modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, precum si adresa A.A.F.C.V.L Sibiu,

Vazând Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994, cu modificarile ulterioare,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" si art. 84 din Legea nr. 69/1991,

Î n temeiul prevederilor art. 28 din Legea 69 / 1991, privind admnistratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 22/1997, a Guvernului României,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se modifica punctul 2.1. “ Fisa de prezentare a spatiului licitat “ , din Metodologia care reglementeaza organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, cuprinsa în anexa la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994, cu eliminarea aliniatului care prevede:
- ’’amenajarile interioare si exterioare executate de actualul detinator si valoarea lor reactualizata, inclusiv pentru mobilier si alte dotari încorporate în constructii.’’

Art.2.: Se modifica punctul 2.2. “ Instructiuni pentru ofertanti “, din Metodologia care reglementeaza organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, cuprinsa în anexa la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994, cu urmatoarele:

valoarea caietului de sarcini se majoreaza de la 2.000 lei la 10.000 lei;
b. taxa de participare la licitatie se majoreaza dela 10.000 lei la 25.000 lei;
c. garantia de participare la licitatie se stabileste la urmatoarele valori:
- 3.000.000 lei pentru spatii pâna la 25 mp. suprafata totala;
- 6.000.000 lei pentru spatii între 25 - 50 mp. suprafata totala;
- 12.000.000 lei pentru spatii între 50 - 100 mp. suprafata totala;
- 15.000.000 lei pentru spatii între 100 - 200 mp. suprafata totala;
- 20.000.000 lei pentru spatii de peste 200 mp. suprafata totala.

Art. 3.: Se completeazã punctul 2.2 ’’Instructiuni pentru ofertanti’’, din Metodologia care reglementeaza organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, cuprinsa în anexa la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/1994, cu urmatoarele prevederi:

’’ Nu vor fi înscrisi la licitatie agentii economici (societati comerciale, asociatii sau persoane fizice autorizate) care:

- figureaza cu debite restante în evidenta administratorului spatiilor comerciale ce se supun licitatiei în scopul închirierii.
- au adjudecat un spatiu comercial la o licitatie anterioara si nu au încheiat contractul de închiriere în termenul legal, cu mentiunea ca interdictia se aplica numai pentru spatiul comercial în cauza.

Adoptata în Sibiu la 30 aprilie 1998

 
 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA