Hotărârea nr. 55/1998

HOTARIREA NR. 55 privind repartizarea, fără licitație publică, a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință
98h55
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R . 55
privind repartizarea, fara licitatie publica, a unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizând propunerile Comisiei pentru servicii publice si comert, formulate în sedinta din data de 19.03.1998, precum si raportul nr.1885/1998, al Directiei Patrimoniu, prin care se propune repartizarea fara licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta,

Vazând avizul comisiei pentru servicii publice si comert,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, republicata privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 22/26 mai 1997 a Guvernului României,

 

HOTA RA S TE:
 

Art. 1 Se repartizeaza, fara licitatie publica, în vederea închirierii , spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, dupa cum urmeaza:

- Spatiul situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 5, în suprafata de 47 mp., se repartizeaza Asociatiei Transilvanene pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român.

- Spatiul situat în Sibiu, str.Nicolae Balcescu nr. 29 (2 încaperi) în suprafata de 16,45 + 16,38 = 32,83 mp., se repartizeaza Asociatiei “ Sibiu Decembrie 89 “, cu profil de activitate biblioteca.

Art. 2  - Directia patrimoniu si RAGCL Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA