Hotărârea nr. 54/1998

HOTARIREA NR. 54 privind avizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Extinderea canalizării şi staţiei de epurare a municipiului Sibiu.”, faza Studiu de Fezabilitate
98h54
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T A R Â R E A   N R .54
privind avizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Extinderea canalizarii si statiei de epurare a municipiului Sibiu."
Faza Studiu de Fezabilitate

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.04.1998,

Analizând referatul nr.13738/18.03.1998 al Directiei Tehnice, prin care se propune avizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii ’’Extinderea canalizarii si statiei de epurare a municipiului Sibiu’’ - faza Studiu de fezabilitate.

În conformitate cu prevederile Legii Finantelor Publice nr.72/1996, art.22, alin.(5) si ale art.20, alin.(2), litera ’’m’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Art. 1.: Avizeaza indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ’’Extinderea canalizarii si statiei de epurare a municipiului Sibiu’’, faza Studiu de fezabilitate, astfel:

Valoare totala a inv.: 302.060.439,1 mii lei

din care:

C + M: 165.743.584,4 mii lei

Capacitate finala statie epurare: 2.150 1/sec.

Lungime retea canalizare: L = 1,96 km

Art.2.: Directia Tehnica si Directia Economica si R.A.G.C.L. Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 
 
PRESEDINTE

IOAN CINDREA