Hotărârea nr. 53/1998

HOTARIREA NR. 53 privind aprobarea valorilor actualizate ale devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Sediul Primăriei Municipiului Sibiu”
98h53
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R .53
privind aprobarea valorilor actualizate ale devizului general pentru obiectivul de investitii ”Sediul Primariei Municipiului Sibiu"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizînd referatul nr.9278/1998 al Directiei Tehnice, prin care se propune aprobarea valorilor actualizate ale devizului general pentru obiectivul de investitii “Sediul Primariei Municipiului Sibiu”,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice de arhitectura,

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 art.22, alin.(10) si ale art.20, alin.(2), litera ’’m’’, din Legea nr.69/1991,

In temeiul art. 28 din Legea nr .69 /1991 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.22/1997.

 

HOTARASTE:

 

Art 1.: Se aproba valoarea actualizata a devizului general al obiectivului de investitii “Sediul Primariei Municipiului Sibiu” dupa cum urmeaza :

Valoare totala a inv. : 33.993.858,3 mii lei

din care :

C + M: 29.855.680,1 mii lei

 
Art 2.: Directia tehnica si Directia economica, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarîri.

 

Adoptata la Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA