Hotărârea nr. 52/1998

HOTARIREA NR. 52 privind modificarea Hotărârii nr.107/1996 referitoare la avizarea ”PUD amplasare biserică ortodoxă în cartierul Turnişor”
98h52
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
H O T A R Â R E A N R .52
privind modificarea Hotarârii nr.107/1996 referitoare la avizarea ”PUD amplasare biserica ortodoxa în cartierul Turnisor"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.04. 1998,

Analizând referatul nr.17946/1998 al D.U.A.T., prin care se propune modificarea Hotarârii nr.107/1996 referitoare la avizarea ”PUD amplasare biserica ortodoxa în cartierul Turnisor”,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea moumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.20, lit."m" din Legea nr. 69/1991,

An temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 
HOTARASTE:
 

Art. 1. Se modifica Hotarârea nr.107/1996, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, reformulându-se art.1 astfel:

”Art.1 Se avizeaza documentatia Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasarea unei biserici în cartierul Turnisor, întocmita de Biroul de proiectare arh. Liviu Niculiu, pr. nr. 23/1995 Varianta I, respectiv cap de perspectiva la strada Agricultorilor. ”

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998.

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA