Hotărârea nr. 51/1998

HOTARIREA NR. 51 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Sibiu, str.Vasile Aaron, pentru construirea unei unități distante ROMTELECOM
98h51
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARÂREA NR.51
privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat în Sibiu, str.Vasile Aaron, pentru construirea unei unitati distante ROMTELECOM
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din 30 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 13144/1998 al Directiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat în Sibiu, str.Vasile Aaron, pentru construirea unei unitati distante ROMTELECOM si documentatia de concesionare nr.30502/1998, întocmita de SC Proiect SA,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), litera’’g’’ si 84 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat în Sibiu, str.Vasile Aaron, în suprafata de 256 mp., proprietatea Statului Român, înscris în CF Selimbar 2021, cu nr.top. nou dezembrat 1108/40/1/1/2, pentru construirea unei unitati distante Romtelecom.

Art.2.: Durata concesionarii este de 99 de ani.

Art.3.: Pretul de pornire a licitatiei va fi de 700.000 lei/m2.

Art.4.: Directia Patrimoniu , Directia Economica si D.U.A.T., vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 30 aprile 1998.

 

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA