Hotărârea nr. 50/1998

HOTARIREA NR. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Echipare puţuri zona Poplaca în municipiul Sibiu’’ Faza Studiul de Fezabilitate
98h50
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A   N R . 50
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ’’Echipare puturi zona Poplaca în municipiul Sibiu’’
Faza Studiul de Fezabilitate
 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizând referatul nr.10381/13.03.1998 al Directiei Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ’’Echipare puturi zona Poplaca în municipiul Sibiu’’,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor de publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile Legii Finantelor Publice nr.72/1996, art.22, alin.(5), si ale art.20, alin.(2), litera ’’m’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investitii ’’Echipare puturi zona Poplaca, în municipiul Sibiu’’, Faza Studiu de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala: 932.000 mii lei

din care:

C + M: 752.000 mii lei

Capacitati: Debit captat 40 l/s.
 

Art.2.: Directia Tehnica, Directia Economica si R.A.G.C.L.Sibiu, vor asigura ducerea l a îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA