Hotărârea nr. 5/1998

HOTARIREA NR. 5 privind completarea unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h5
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTA RÂ REA NR. 5
privind completarea unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Având în vedere decesul d-lui consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Vasile Bogdan si Hotarârea nr.1/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind validarea mandatului de consilier al domnului Grigorie Dobrescu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.

Î n conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 69/1991

Î n temeiul prevederilor art. 28 din Legea 69 / 1991, privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 

HOTARA S TE:
 

Art.1.: Se completeaza Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, cu dl.consilier Grigorie Dobrescu.

Art.2.: Se completeaza Comisia care face propuneri pentru acordarea titlului de ’’Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu, cu dl. consilier Grigorie Dobrescu.

Art.3.: Se completeaza Comisia pentru negocierea contractelor de asociere a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu secretarul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice (dl. Cornel Han).

Art.4.: Prevederile articolelor (1), (2), si (3) modifica urmatoarele hotarâri ale Consiliului Local al Municpiului Sibiu: Hotarârea nr.73/1996, privind constituirea comisiilor pe domeniu de specialitate ale Cosiliului Local al Municipiului Sibiu, Hotarârea nr.86/1997, privind completarea comisiilor de specialitate ale Cosiliului Local al Municipiului Sibiu, Hotarârea nr.90/1996, privind constituirea comisiei car eface propuneri pentru acordarea titlului de ’’Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu’’ si Hotarârea nr.40/1997, privind constituirea Comisiei pentru negocierea contractelor de asociere al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998

 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI