Hotărârea nr. 49/1998

HOTARIREA NR. 49 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de desfășurarea acțiunilor Ziua Inimii și Colocviul Emil Cioran, care se vor desfășura la Sibiu, în perioada 01 - 03.05.1998, respectiv 04.05.1998
98h49
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R . 49
privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea actiunilor Ziua Inimii si Colocviul Emil Cioran, care se vor desfasura la Sibiu, în perioada 01 - 03.05.1998, respectiv 04.05.1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din 30 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 18862/13.04.1998 al Serviciului Relatii publice interne si internationale, al Primariei, prin care se propune aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea actiunilor Ziua Inimii si Colocviul Emil Cioran, care se vor desfasura la Sibiu, în perioada 01 - 03.05.1998, respectiv 04.05.1998,

Vazând Hotarârea nr.16/1998, privind adoptarea Agendei Culturale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu - Primariei Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera ’’o’’ din Legea nr.69/1991, ale art.78 din Legea nr.72/1996 a Finantelor Publice,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba alocarea sumei de 3.000.000 lei de la capitolul ’’Cultura, religie alte activitati sportive si de tineret’’, pentru efectuarea unei parti a cheltuielilor privind organizarea actiunilor social - culturale, astfel:

- 2.000.000 lei pentru Colocviul Emil Cioran.

- 1.000.000 lei pentru Ziua Inimii.

Art.2.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Directia Economica, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu si Serviciul Relatii publice interne si internationale.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA