Hotărârea nr. 48/1998

HOTARIREA NR. 48 privind aprobarea acordării titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu” unor personalităţi de marcă
98h48
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R . 48
privind aprobarea acordarii titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu” unor personalitati de marca

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din 30 aprilie 1998,

Analizând referatul nr.21294/1998, al Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de ’’Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu’’,

În conformitate cu prevederile art. 20, lit"u" din Legea nr. 69 / 1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Se confera titlul de “CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SIBIU” urmatoarelor personalitati:

- Doamna ERNA HENNICOT SCHEPGES - Ministrul Culturii si Învatamântului din Luxembourg,

- Domnul PIERRE WERNER - Presedinte onorific al Guvernului Luxembourghez,

- Domnul MANFRED CARSTENS - Secretar de Stat, Ministerul de Interne al Germaniei,

- Domnul MOUNIR BOUCHENAKI - Directorul Diviziei pentru Patrimoniu Cultural - UNESCO,

- Domnul RAYMOND WEBER - Directorul Comisiei pentru Mediu, Cultura si Sport - CONSILIUL EUROPEI,

Art.2.: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Sibiu si Serviciul Relatii Publice Interne si Internationale.

 

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 
PRESEDINTE,

IOAN CINDREA